Dodaj publikację
Autor
Ewa Olszewska
Data publikacji
2019-11-24
Średnia ocena
0,00
Pobrań
26

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Artykuł zawiera zasady organizacji kształcenia specjalnego w klasach integracyjnych. Pozytywne aspekty takiego kształcenia. Informacje co należy zrobić, aby dziecko uzyskało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 Pobierz (docx, 17,7 KB)

Podgląd treści

Motto

„Dostrzegamy każdego i dbamy o wszystkich.

W wędrówce życia chcemy być drogowskazem”.

O kształceniu specjalnym w szkole słów kilka

Największe szanse na rozwój mają dzieci w klasie integracyjnej. Uczy się w nich maksymalnie 20 uczniów, w tym od 3- do 5 dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W takiej klasie pracuje dwóch pedagogów wychowawca i nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym (pedagog specjalny). Realizowany jest taki sam program nauczania, jak w każdej innej, równoległej klasie. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, czyli dokument zawierający planowane działania wobec ucznia. Zawiera zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka, metody i formy jakie będą stosowane w pracy. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęty jest szczególną opieką psychologiczną pedagogiczną, ma dodatkowe zajęcia specjalistyczne na terenie szkoły w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Klasy integracyjne stwarzają także dobre warunki dla dzieci zdolnych, twórczych oraz kreatywnych.

Oferują dzieciom:

możliwość, tworzenia pozytywnych relacji rówieśniczych, uczenia się tolerancji

i czerpania radości z różnorodności;

indywidualne podejście do ucznia przez dostosowanie metod, form pracy;

opiekę dwóch nauczycieli (z oddziałem integracyjnym pracuje równocześnie wychowawca i nauczyciel wspomagający);

realizację programów autorskich;

zajęcia o charakterze terapeutycznym, rewalidacyjnym;

opiekę psychologa szkolnego, pedagoga, terapeuty, logopedy.

Co należy zrobić, żeby dziecko otrzymało orzeczenie

- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są wydawane dzieciom i młodzieży

z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym, lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

- Do uzyskania orzeczenia potrzebny jest wypełniony przez rodzica wniosek do poradni psychologiczno - pedagogicznej o wydanie orzeczenia oraz dokumentacja uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentacja medyczna dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane, zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia.

- Z wnioskiem o wydanie orzeczenia należy zwrócić się do poradni właściwej ze względu na siedzibę przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko, z wyjątkiem orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego (przedszkolaki przed zerówką). Orzeczenia w tym przypadku wydają zespoły działające

w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

- Dzieciom niewidomym i słabo widzącym, niesłyszącym i słabo słyszącym oraz dzieciom

z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty – czyli w tzw. poradniach specjalistycznych.

- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera kolejno: diagnozę dziecka, zalecaną formę edukacji, zalecane formy rewalidacji, terapii i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sposoby realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Najważniejsze akty prawne regulujące sprawy ...