Dodaj publikację
Autor
Anna
Data publikacji
2020-02-02
Średnia ocena
0,00
Pobrań
18

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
 Pobierz (docx, 27,3 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: mgr Anna

STANOWISKO: nauczyciel języka angielskiego

MIEJSCE PRACY: Szkoła Podstawowa

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2019

PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2022

PLAN MA CHARAKTER OTWARTY I MOŻE W TRAKCIE REALIZACJI PODLEGAĆ MODYFIKACJI

I Czynności Organizacyjne

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego

-śledzenie zmian w aktach prawnych dotyczących awansu zawodowego

- napisanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

- sporządzenie planu rozwoju zawodowego

- IX 2019

- okres stażu

- IX 2019

- notatki, wydruki, zgromadzone materiały

- wniosek

- plan rozwoju zawodowego

Dokumentowanie realizacji zadań planu rozwoju zawodowego

- założenie teczki ,, Awans zawodowy”

- dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

- IX 2019

- okres stażu

- zaświadczenia, dyplomy, programy, scenariusze, testy, publikacje internetowe itp.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

- analiza dokonanych podczas stażu działań oraz przegląd zgromadzonych materiałów

- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

- V, VI 2022

- V, VI 2022

- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO NA PODSTAWIE

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

II ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN

§ 8 ust. 3 pkt 1.

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,

sprzyjających procesowi uczenia się

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną

- samodoskonalenie oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej

- zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce poprzez stosowanie nowych metod oraz narzędzi w codziennej pracy z uczniami

- okres stażu

- okres stażu na większości lekcji

- zaświadczenia, potwierdzenia, dyplomy

- przykładowe scenariusze lekcji

Przeprowadzenie wśród

uczniów badań diagnostycznych

- badanie przyrostu umiejętności językowych poprzez testy diagnozujące, korzystanie z diagnoz na platformie wydawnictwa

- okres stażu

- przykładowe testy, wydruki raportów, opracowania i wnioski z diagnoz

Rozwijanie kompetencji

językowych wśród

uczniów

- stosowanie aktywizujących metod nauczania np. praca w parach, burza mózgów, praca metodą projektu, gry dydaktyczne itp.

- okres stażu

- przykładowe scenariusze lekcji

Poszerzanie wiedzy oraz

rozwijanie zdolności językowych

uczniów

- korzystanie z platformy do nauki słówek

- korzystanie z programu oraz aplikacji do zadań online

- rok szkolny 2019/2020

- okres stażu na poszczególnych lekcjach

- wydruki raportów

- przykładowe scenariusze lekcji

Wykorzystanie Internetu oraz jego zasobów

- stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu z innymi nauczycielami, placówkami, wydawnictwami oraz innymi podmiotami

- wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji ...