Dodaj publikację
Autor
Dorota Gnatkowska
Data publikacji
2020-03-08
Średnia ocena
0,00
Pobrań
148

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego.
 Pobierz (docx, 35,0 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Dorota Gnatkowska

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Dorota Gnatkowska

Stanowisko: Nauczyciel wspomagający w klasie 7

Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach im. Jana Kochanowskiego

ul. Batorego 11 05-091 Ząbki

Dyrektor: mgr Irena Małyszczuk

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019 r.

Czas trwania stażu: 2 lata9 miesięcy

Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 i 2245 oraz Dz. U. 2019r. poz. 730)Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz. 1287)

Posiadane kwalifikacje:

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie kierunku Pedagogika – w specjalności Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych.

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie kierunku Pedagogika – specjalność: Wychowanie przedszkolne. Specjalizacja: Wychowanie przedszkolne z trapią pedagogiczną.

Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych na kierunku Oligofrenopedagogika(edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną).

Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych na kierunku Autyzm (edukacj i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu).

CEL GŁÓWNY:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.

Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.

Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp.

Działania i zadania nauczyciela

Formy realizacji

Termin realizacji

1.

Wykorzystanie metod aktywizujących sprzyjających procesowi uczenia się.

Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod: Burza mózgów, drama, stacje zadaniowe, gry dydaktyczne.

Uczestniczenie w konkursach szkolnych.

Pomoc w przygotowywaniu uczniów do uczestnictwa w konkursach.

Okres stażu

2.

Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły.

Dokonywanie wpisów do e-dziennika i dziennika zajęć dodatkowych.

Pisanie Ipet-ów i modyfikacji.

Pisanie protokołów.

Dostosowywanie sprawdzianów do możliwości intelektualnych uczniów z orzeczeniem.

Inne.

Okres stażu

3.

Stosowanie techniki komputerowej.

Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.

Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, ipet-ów, programów do rewalidacji i terapii pedagogicznej korzystając z komputera.

Przygotowywanie, dyplomów, podziękowań przy użyciu komputera.

Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.

Korzystanie z internetowych publikacji innych

nauczycieli odbywających staż.

Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami poprzez e-dziennik

Okres stażu

4.

Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.

Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy ...