Dodaj publikację
Autor
Jolanta Kożuszek-Stasiak
Data publikacji
2020-05-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
11

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zajęcia prowadzone w internacie z grupą dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 Pobierz (doc, 38,5 KB)

Podgląd treści


SCENARIUSZ ZAJĘĆ W INTERNACIE

Autor: Jolanta Kożuszek-Stasiak

Temat zajęć: Nałogom mówię NIE, wybieram zdrowy styl życia.

Czas trwania zajęć: 60 minut
Cele zajęć:
Cel główny: Kształtowanie u wychowanek właściwych zachowań prozdrowotnych.
Cele operacyjne:
Wychowanka:
- rozumie pojęcie „zdrowe odżywianie”,
- zna produkty spożywcze zdrowe i szkodliwe dla naszego zdrowia,
- rozumie konieczność prawidłowego odżywiania się,
- potrafi skomponować zdrowy posiłek,
- potrafi wskazać zachowania odpowiednie i niewłaściwe dla naszego zdrowia,
- rozumie potrzebę dbania o higienę osobistą,
- rozumie potrzebę dbałości o porządek w swoim najbliższym otoczeniu,
- wie co to znaczy zdrowy styl życia,
- rozumie potrzebę ruchu oraz czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu,
- zna zgubne dla zdrowia skutki palenia tytoniu oraz stosowania innych używek,
- potrafi czerpać radość ze wspólnej pracy i zabawy,
- potrafi stosować się do reguł obowiązujących w czasie zabaw,
- potrafi współpracować w grupie,
- potrafi poprawnie rozwiązać krzyżówkę, wpisać i odczytać hasło krzyżówki,
- potrafi odczytać wyszukane hasła,
- poprawnie układa rozsypanki wyrazowe,

Metody pracy: słowne, praktycznego działania, elementy pedagogiki zabawy, burza mózgów.
Formy pracy: praca w zespole, praca w grupach.
Pomoce i środki dydaktyczne: plansze pokazowe, gazetki reklamowe, tablica, rozsypanki wyrazowe, krzyżówki, łamigłówki, zaczarowany worek, owoce, warzywa, flamastry (foliopisy),kartki, nożyczki, klej, gazetka tematyczna.

Przebieg zajęć:
I. Część wstępna zajęć
1.Przywitanie dziewcząt , przedstawienie tematyki zajęć, podział dziewcząt na grupy
2.Zabawa „zaczarowany worek” – rozpoznawanie przedmiotów (warzyw) przez dotyk.
3.Nadanie nazw grupom zgodnie z wylosowanym warzywem .
4.Przedstawienie zasad pracy w grupach oraz w całym zespole wychowanek.

II. Część właściwa zajęć
1. Prawidłowe odżywianie oraz właściwe postawy gwarancją dobrego zdrowia.
a) przypomnienie oraz wspólne omówienie postaw i zachowań sprzyjających zdrowiu:
-prawidłowe odżywianie ,
-zdrowy i higieniczny tryb życia,
(piramida zdrowia, rola poszczególnych grup pokarmowych, choroby związane ze złym odżywianiem,
znaczenie dla zdrowia ruchu i aktywności fizycznej, codzienna czystość i higiena, przykładowe
publikacje, w których można znaleźć porady dotyczące zdrowia).
b) przypomnienie oraz wspólne omówienie postaw i zachowań niszczących zdrowie
-zagrożenia dla zdrowia wynikające ze stosowania używek.

2. Praca w grupach (punktowanie prawidłowych odpowiedzi i rozwiązań):
a) Quiz – „Uzależnieniom i nałogom mówię NIE” ( losowanie pytań, wskazywanie odpowiedzi)
b) rozsypanka wyrazowa -układanie hasła związanego z nałogami ( umieszczenie haseł na tablicy)
c) rozsypanka hasłowa –skojarzenia (grupowanie haseł, wyrazów sprzyjających i niesprzyjających zdrowiu- umieszczanie prac na tablicy )
d) rozwiązywanie krzyżówek dotyczących zdrowia

3. Wspólna zabawa ruchowa – „Wyścig rodziny Czyścioszków”

4. Praca w grupach (punktowanie prawidłowych odpowiedzi i rozwiązań):
a) ułożenie zdrowego posiłku z produktów umieszczonych w gazetkach reklamowych (wycinanie i naklejanie zdrowych artykułów spożywczych, prezentacja
b) „Prawda czy fałsz ?”– test, (rozwiązanie ...