Dodaj publikację
Autor
Jolanta Kożuszek-Stasiak
Data publikacji
2020-05-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
19

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program skierowany do uczniów z niepełnosprawnością intelektualna stopnia lekkiego i umiarkowanego. Program profilaktyczny, prozdrowotny.
 Pobierz (doc, 126,5 KB)

Podgląd treści

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie,
Jako smakujesz, aż się zepsujesz.”

PROGRAM
PROMOCJI ZDROWIA

„Moje zdrowie w moich rękach”

Na lata 2018-2021

Realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Chojnie

opracowała Jolanta Kożuszek-Stasiak

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Ogólna charakterystyka programu
3. Ogólne cele programu
4. Szczegółowe cele programu
5. Procedury osiągania celów
6. Zadania do realizacji
7. Przewidywane osiągnięcia uczestników programu
8. Sposoby realizacji forma oceny
9. Ewaluacja programu
10. Bibliografia

1. WSTĘP

Zdrowie jest największą wartością w życiu każdego człowieka i należy zabiegać o nie już od najwcześniejszych lat życia. Jest ono nieodłącznym warunkiem osiągnięć szkolnych i dobrej jakości życia. Poprzez przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy o zdrowiu następuje kształtowanie ich postaw, umiejętności i nawyków, które istotne są w całym życiu - później trudno to zmienić. Nabyte w wieku szkolnym umiejętności, nawyki i postawy zachowane zostaną na dalsze lata, przygotują wychowanka do życia tak, aby w przyszłości potrafił dokonywać prawidłowych decyzji w sprawach zdrowia, opanował umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich i radzenia sobie z nimi, jeżeli się pojawią.
Ważnymi czynnikami środowiska szkolnego, mającymi wpływ na rozwój zdrowotnych zachowań oraz upowszechniania zdrowego stylu życia są : aktywność ruchowa, rozwijanie nawyków higienicznych, zwracanie uwagi na prawidłową postawę ciała, sposób odżywiania się, zachowanie bezpieczeństwa, przeciwdziałanie uzależnieniom.
Mając na uwadze te ważne zagadnienia opracowałam plan działań wspierający wychowanie prozdrowotne naszych wychowanków. Wdrażany program uświadomi wychowankom, że mają wpływ na swoje zdrowie i bezpieczeństwo, są za nie odpowiedzialni oraz przyczyni się do dokonywania przez nich w dalszym życiu właściwych wyborów w tym zakresie.

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Szkolny program promocji zdrowia „ Moje zdrowie w moich rękach” realizowany będzie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie w latach 2018 - 2021. Adresowany jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego, umiarkowanego i znacznego ze wszystkich typów szkół naszej placówki.
Założeniem programu promocji zdrowia „Moje zdrowie w moich rękach” jest stwarzanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych ukazujących dzieciom wartość zdrowia, jako potencjału, którym dysponują, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, umiejętności rozróżniania czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na rozwój, a w efekcie wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności, właściwe postawy, nawyki i przyzwyczajenia.
Opracowany przeze mnie program ma za zadanie wspomagać i ukierunkowywać zainteresowania podopiecznych i zachęcać ich do dbałości o zdrowie w zakresie higieny osobistej, prawidłowego odżywiania się, prawidłowej postawy ciała, aktywności fizycznej, czynnego wypoczynku, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.
Realizacja zadań odbywać się będzie poprzez różnorodne formy działalności, dostosowanie przekazywanych treści do indywidualnych możliwości i uzdolnień dzieci oraz wzbudzanie zainteresowania tematem przez ...