Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Dyla
Data publikacji
2020-05-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
14

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela terapeuty w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi.
 Pobierz (doc, 68,5 KB)

Podgląd treści


Agnieszka Dyla
Nauczyciel terapeuta
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi
41-100 Siemianowice Śląskie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela
dyplomowanego.

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu :31.05.2020r.

Siemianowice Śląskie 2017 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

|LP. |ZADANIA |FORMY REALIZACJI |TERMIN |
| | | | |
|1 |Poznanie procedury związanej |Analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. |wrzesień 2017 r. |
| |z własnym awansem zawodowym. |Analiza dokumentacji szkolnej niezbędnej przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego. | |
| | |Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. | |
| | |Opracowanie planu rozwoju zawodowego. | |
| | | | |
|2 |Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności |Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, szkoleniach, warsztatach, szkoleniowych |cały okres stażu |
| |zawodowych |radach pedagogicznych zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami| |
| |w zakresie pracy terapeutycznej, dydaktyczno – |szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem nowych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. | |
| |wychowawczej i opiekuńczej. Systematyczne |Praca w zespołach wychowawczych klas I-III, IV-VI oraz Gimnazjum Integracyjnym nr 8 (w okresie | |
| |poszerzanie swojej wiedzy i |„Wygaszania”). | |
| |umiejętności zawodowych. |Praca w zespole humanistyczno-artystycznym. | |
| | |Współpraca z zespołem ds. integracji. | |
| | |Systematyczne zapoznawanie się z najnowszą literaturą z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii. | |
| | | | |
|3 |Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole |Udział w komisjach egzaminacyjnych |cały okres stażu |
| |powierzonych przez dyrektora. |i innych funkcji przydzielonych przez dyrektora wedle bieżących potrzeb. | |
| | |Pełnienie roli Tutora, w ramach projektu „Tutoring w szkole”. | |
| | |Pełnienie dodatkowej opieki w czasie przerw nad uczniami ze | |
| | |spektrum autyzmu i Z.A. | |
| | |Prowadzenie Kroniki szkolnej. | |
| | | | |
|4 |Współpraca z rodzicami w celu ukierunkowania pracy |Opracowanie Programów Terapii pedagogicznej, terapii zajęciowej, treningu umiejętności społecznych, a także|cały okres stażu |
| |terapeutycznej dziecka w domu. |rewalidacji specjalistycznych i indywidualnego nauczania plastyki. | |
| | |Indywidualne konsultacje z rodzicami. | |
| | |Wywiady diagnostyczne. | |
| | |Omówienie wyników obserwacji, diagnoz, Ocen Funkcjonowania Dziecka. | |
| | |Organizowanie warsztatów plastycznych dla rodziców i ich dzieci , w celu promowania idei wspólnego | |
| | |spędzania czasu. | |
| | |Zachęcanie rodziców do udziału w konkursach, akcjach i kiermaszach. | |
| | |Udział rodziców w uroczystościach i imprezach szkolnych. | |
| | |Angażowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły i grupy. | |
| | |Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców. | |
| | | | |
|5 |Promocja placówki poprzez przygotowanie i udział dzieci |Udział dzieci w konkursach i przeglądach: muzycznych, plastycznych, teatralnych, tematycznych. |cały okres stażu |
| |w konkursach i przeglądach. |Udział w plenerach malarskich i fotograficznych. | |
| | |Prowadzenie kółka teatralnego i przygotowywanie dekoracji i kostiumów w ramach innowacji pedagogicznej. | |
| | | |cały okres stażu |
|6 ...