Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Dyla
Data publikacji
2020-05-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
11

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Opis metod dokonywania funkcjonalnej diagnozy ucznia oraz zasad kwalifikacji do terapii i /lub diagnozy specjalistycznej zaburzeń integracji sensorycznych.
 Pobierz (pdf, 142,2 KB)

Podgląd treści

Agnieszka D yla
28 kwietnia 2020 rok
Studia pod yplomowe: Integracja sensoryczna-Diagnoza i terapia.
Wyżs za Szkoła Kształcenia Zawodowego w Przemyślu

Holistyczna diagnoza zaburzeń integracji

sensorycznej, z perspektywy terapeuty

pedagogicznego.

Jestem terapeutą pedagogiczn ym od wielu lat, a także pedagogiem
specjaln ym i nauczycielem sztuki. Wsz ys tkie element y zdobytej wiedz y oraz
doświadczenie staram się łącz yć w w ypracowane przez siebie propoz ycje
ćwiczeń. Zajęcia terapeutyczne mają charakter terapii zajęciowej, terapii
ręki, treningu umiejętności społecznych, a także zespołu korekc yj no-
kompensac yjnego. Wsz ys tkie elementy terapii staram się urozmaicać
artterapią
ab y dzieci
angażował y się bardziej, a zajęcia był y bardziej atrakcyjne.

muzykoterapią),

plast ykoterapią,

(ludoterapią,

Zajęcia prowadzę w formie indywidualnej lub grupowej w Szkole
Podstawowej z Oddziałami Integrac yj nymi. Pracownia naz yw a się „Tak jak
w domu” i składa się z sali do zajęć ruchow ych (motoryka duża), kącika
w yciszeń, sali do zajęć manualnych (motor yka mała-terapia ręki) oraz
kuchni, gdzie prowadzę trening kulinarn y. 1 Pragnę utworzyć tu salę
integracji sensor ycznej.

Uczniowie do zajęć kwalifikowani są poprzez analizę orzeczeń poradni
ps ychologiczno – pedagogicznej oraz na wniosek w ychowawcy, rodzica lub
ucznia. Często po obserwacji dzieci w klasie obej muję je pomocą
ps ychologiczno-pedagogiczną w postaci zajęć terapeut ycznych.

Najczęściej obserwowane trudności w ys tępują w sferze emocjonalno-
społecznej, w obrębie grafomotoryki, a także trudności w integracji
sensor ycznej
dot ykowa
lub niedowrażliwienie, nadpobudliwość i ciągłe poszukiwanie bodźców przez
dzieci).

nadwrażliwość

(d ys praksja,

,

słuchowa

Często dzieci same prz ychodzą do kącika w yciszeń, aby schronić się
przed hałasem podczas przerw. Same jakob y dokonują diagnoz y poprzez
komunikowanie nadwrażliwości sensorycznej-słuchowej/dot ykowej.

1 https://pracownia41a.blogspot.com/search/label/Kompetencje

%20emocjonalno-spo%C5%82eczne%2FAut yzm

Dokonuję

diagnoz y wstępnej-obserwacji

następnie
przeprowadzam w ywiad z rodzicami i kieruję do odpowiednich specjalistów
(terapeuta SI, neurolog, ps ychiatra, poradnia ps ychologiczno-pedagogiczna).

ucznia,

jest

Następnym etapem

napisanie programu

terapeutycznego
zawierającego cele terapii. Ewaluacji dokonuję dwa razy w ciągu roku
szkolnego, gdzie opisuję efekty pracy oraz zalecenia na przyszłość.
Informacje te są umieszczane w IPET (Ind yw idualny Program Edukacyjno-
Terapeut ycznym). Znajduje się tam WOFU wielospecjalist yczna ocena
funkcjonowania ucznia.

W doborze metod oddział ywań terapeutyczn ych, ważne jest głębokie
poznanie każdego dziecka i środowiska, w jakim funkcjonuje (rodzina,
klasa, prz yj aciele). Członkowie rodzin y są istotn ym źródłem wiedz y ,
zwłaszcza gdy dziecko jest niewerbalne lub nie komunikuje się z ...