Dodaj publikację
Autor
Ewelina Malińska
Data publikacji
2020-05-19
Średnia ocena
0,00
Pobrań
29

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt do lekcji podczas której uczeń poznaje budowę, właściwości oraz funkcje węglowodanów.Karta pracy do doświadczeń.
 Pobierz (doc, 65,5 KB)

Podgląd treści


KONSPEKT LEKCJI

I. Temat lekcji: Budowa, właściwości i znaczenie węglowodanów

II. Treści z podstawy programowej

Etap edukacyjny: IV, przedmiot: biologia i chemia (poziom rozszerzony)

I. Budowa chemiczna organizmów

2. Węglowodany. Uczeń:

1) przedstawia budowę i podaje właściwości węglowodanów; rozróżnia mono sacharydy (triozy, pentozy i heksozy), disacharydy i polisacharydy;

2) przedstawia znaczenie wybranych węglowodanów (glukoza, fruktoza, galaktoza, ryboza, deoksyryboza, sacharoza, laktoza, maltoza, skrobia, glikogen, celuloza) dla organizmów.

III. Cel ogólny lekcji:
Poznanie budowy, właściwości oraz funkcji węglowodanów.

IV. Cele szczegółowe lekcji:

Wiadomości

A – Uczeń:

• przedstawia ogólną budowę cukrowców,

• wymienia charakterystyczne cechy mono-, oligo- i polisacharydów,

• podaje przykłady mono-, oligo- i polisacharydów.

B – Uczeń:

• wyjaśnia, w jaki sposób powstaje wiązanie O-glikozydowe,

• wyjaśnia na przykładach rolę cukrów w organizmie.

Umiejętności

C – Uczeń:

• porównuje budowę i właściwości mono-, oligo- i polisacharydów,

• wyjaśnia, dlaczego materiałem zapasowym w organizmach są głównie polisacharydy,

• omawia powstanie form pierścieniowych monosacharydów,

• omawia właściwości fizyczne i chemiczne cukrów,

D – Uczeń:

• analizuje wzory strukturalne wybranych cukrów,

• omawia występowanie i znaczenie wybranych mono-, oligo- i polisacharydów,

• formułuje prawidłowo problemy badawcze, hipotezy oraz wnioski dotyczące doświadczeń.

Postawy

Dbałość o powierzone materiały i sprzęty. Przestrzeganie zasad BHP. Zaangażowanie w pracę grupy.

V. Metody:
pogadanka, ćwiczenia laboratoryjne, skrzynka pytań.

VI. Formy pracy:
grupowa, zbiorowa.

VII. Środki dydaktyczne:
prezentacja multimedialna, filmy edukacyjne, karty pracy

VIII. Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca (10 minut)

1. Czynności organizacyjne.

2. Zadaje uczniom pytania dotyczące podziału związków budujących organizmy żywe oraz znaczenia i występowania w organizmach związków nieorganicznych, np.:
• Jak można podzielić związki wchodzące w skład organizmów?
• Podajcie przykłady związków organicznych?
3. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że celem lekcji będzie poznanie budowy, właściwości i znaczenia węglowodanów.

Faza realizacyjna (25 min.)

1. Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi kartę pracy. Wyjaśnia uczniom, że ich zadaniem będzie rozwiązanie zadań z kart pracy na podstawie informacji uzyskanych z przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz krótkiego filmu edukacyjnego.

2. Nauczyciel przy pomocy informacji zawartych w prezentacji multimedialnej omawia budowę, właściwości i znaczenie węglowodanów:

• podział węglowodanów ze względu na budowę cząsteczek;

• budowa i przykłady monosacharydów;

• występowanie i znaczenie monosacharydów;

• budowa i przykłady oligosacharydów;

• występowanie i znaczenie oligosacharydów;

• budowa i przykłady polisacharydów;

• występowanie i znaczenie polisacharydów

4. Nauczyciel dzieli klasę na 4-osobowe grupy. Każda grupa wybiera lidera.

5. Nauczyciel rozdaje każdej grupie kartę pracy do części doświadczalnej. Prosi o zapoznanie z opisami doświadczeń. W razie wątpliwości objaśnia na czym będą polegały. Określa czas pracy na ok. 10 min.

• Poznanie składu chemicznego cukrów.

• Poznanie właściwości fizycznych glukozy, sacharozy i skrobi.

• Identyfikacja skrobi w produktach spożywczych ...