Dodaj publikację
Autor
Dorota Falko
Data publikacji
2020-06-16
Średnia ocena
0,00
Pobrań
18

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Listę można dołączyć do świadectwa.
 Pobierz (pdf, 228,4 KB)

Podgląd treści

WAKACYJNA LISTA WYZWAÑ

Zrób piknik

Zbuduj zamek
z piasku

Spróbuj nowy
smak lodów

Puszczaj bañki
mydlane

Zobacz zachód s³oñca-
najlepiej nad morzem

PójdŸ na nocny
spacer z latarkami

Zrób bukiet
z polnych kwiatów

Wybierz siê na
wycieczkê poci¹giem

Obserwuj gwiazdy

Wyœlij pocztówkê
do szko³y

Wyœlij list do kole¿anki
lub kolegi

Zasusz polny kwiat

Przeczytaj ksi¹¿kê

ProwadŸ pamiêtnik

Zrób lemoniadê

Poszukaj czterolistnej
koniczyny

Zrób wieczór filmowy

Zatañcz do
wakacyjnej piosenki
Zrób dla mamy
œniadanie do ³ó¿ka
Zagraj w klasy

Poskacz
w ka³u¿ach
Zrób deser
owocowy

DOROTA FALKO