Dodaj publikację
Autor
Ewa Szyszka
Data publikacji
2020-06-21
Średnia ocena
0,00
Pobrań
44

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Awans zawodowy
 Pobierz (doc, 67,5 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. Poz. 967 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zmianami)

realizowany od 01.09.2019 r. do 31.05.2022 r.

mgr Ewa Szyszka

nauczyciel Przedszkola Samorządowego nr 1 w Warce

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Ewa Szyszka

Nazwa i adres placówki: Przedszkole Samorządowego nr 1 w Warce
ul. Armii Krajowej 10
05 – 660 Warka

Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019r.

Data zakończenia stażu: 31. 05. 2022r.

Termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego:........................................................................

Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu:.......................................................

Termin złożenia wniosku o przyjęcie postępowania kwalifikacyjnego:.............................................

CEL GŁÓWNY:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej;
Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola;
Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
Osobisty rozwój;
Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 3 pkt.1
Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się.

|Lp. |Zadania |Forma realizacji |Termin |Uwagi |
| |Wykorzystanie metod aktywizujących w |Opracowanie własne zajęć z wykorzystaniem wybranych metod aktywizujących. |Okres stażu | |
| |planowaniu i realizacji pracy dydaktyczno –|Udział w formie doskonalenia zawodowego dotyczącego realizacji wybranych metod aktywizujących w | | |
| |wychowawczej. |przedszkolu. |Okres stażu | |
| | |Wykorzystywanie w codziennej pracy z dziećmi metod aktywizujących. | | |
| | |Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem gier dydaktycznych. | | |
| | | |Okres stażu | |
| | | | | |
| | | |Okres stażu | |
| |Wykorzystanie Internetu. |Wykorzystanie Internetu w celach dydaktyczno- informacyjnych, poprzez umieszczanie na |Okres stażu | |
| | |przedszkolnej stronie internetowej artykułów oraz zdjęć z ciekawych przedsięwzięć. | | |
| | |Wykorzystanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat awansu zawodowego, szkoleń, | | |
| | |przepisów prawa oświatowego, ich aktualizacji. | | |
| | |Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. | | |
| | |Pozyskiwanie informacji, materiałów dydaktycznych dotyczących pracy nauczyciela przedszkola ze |Rok szk.2020/2021 | |
| | |stron internetowych. | | |
| | |Selekcjonowanie i wykorzystanie informacji dotyczących pracy nauczyciela przedszkola. | | |
| | |Utrzymywanie e-mailowego kontaktu z gronem pedagogicznym, instytucjami oświatowymi, rodzicami. | | |
| | |Wymiana informacji, doświadczeń i materiałów |Okres stażu | |
| | |z innymi nauczycielami. | | |
| | |Publikacja opracowań własnych w Internecie. | | |
| | |Korzystanie z forów i portali oświatowych w celu wymiany doświadczeń. |Okres stażu | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |Okres stażu | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |Okres stażu | |
| | | | | |
| | | |Okres stażu | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |Okres stażu | |
| | | | | |
| | | |Okres stażu | |
| |Wykorzystanie komputera i narzędzi |Wykorzystanie programów narzędziowych m.in. Pakietu Office, wybranych programów ...