Dodaj publikację
Autor
Marek Zblewski
Data publikacji
2020-06-27
Średnia ocena
0,00
Pobrań
5

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan Rozwoju Dyplomowany
 Pobierz (doc, 84,5 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Marek Zblewski
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu – 01. 09. 2017 r.

Data zakończenia stażu – 31. 05. 2020 r.

miejsce zatrudnienia – Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gorzowie Wlkp.

nauczany przedmiot – wychowanie fizyczne

okres stażu – 2 lata 9 miesięcy

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 ) 

(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.)

Cel stażu: Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych, podniesienie, jakości pracy szkoły oraz
uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Cele szczegółowe:

➢ spełnienie  wymagań  kwalifikacyjnych umożliwiających  uzyskanie awansu  na  stopień  nauczyciela  dyplomowanego

➢ uaktualnianie nowych przepisów dotyczących systemu oświaty

➢ promowanie wysokiego poziomu kształcenia
➢ doskonalenie warsztatu i metod pracy
➢ uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
➢ wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
➢ podniesienie  efektywności  działań opiekuńczo -  wychowawczych
➢ uczestniczenie w realizacji zadań  wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych  wynikających ze specyfiki  szkoły
➢ podniesienie poziomu pracy placówki  poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki
➢ wykorzystanie własnego potencjału twórczego oraz umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi
➢ współpraca  z zespołami  istniejącymi w szkole
➢ uwzględnienie w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
➢ stworzenie bazy do wszechstronnego, przyszłościowego rozwoju dziecka

|§ 8.2.1 UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE, JAKOŚCI PRACY SZKOŁY W |
|SZCZEGÓLNOŚCI ZE WSKAZANIEM UZYSKANYCH EFEKTÓW |
|Zadania do realizacji |Forma realizacji |Termin |Sposób dokumentowania |
| | | | |
|1. Uaktualnienie procedur awansu zawodowego. |Przeanalizowanie aktów prawnych dotyczących prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego. |Sierpień wrzesień 2017 |Notatki |
| | | | |
|2. Odbycie stażu dotyczącego własnego awansu |Opracowanie planu rozwoju zawodowego; dokumentowanie realizacji planu rozwoju, przebiegu |Wrzesień 2017 i cały | |
|zawodowego. |stażu. |okres stażu. |Plan rozwoju zawodowego, |
| | | |dokumentacja |
| | |Według potrzeb-cały | |
|3. Udział w opracowywaniu dokumentacji szkolnej |Praca w zespołach odpowiedzialnych za tworzenie poszczególnych programów i dokumentów |okres stażu |Notatki |
|określającej zasady funkcjonowania szkoły i |szkolnych. | | |
|ewaluacja. | | | |
| | | | |
|4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu | |Cały okres stażu | |
|doskonalenia warsztatu pracy. | | | |
| |Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. | |Zaświadczenia, |
|5. Samodzielnie studiowanie literatury i | |Cały okres stażu |listy obecności |
|czasopism, wymiana doświadczeń. | | | |
| |Lektura i analiza literatury fachowej. | | |
|6. Udział w pracach zespołów. | |Cały okres stażu, według| |
| | |potrzeb. |Wykaz literatury |
| | | | |
| |Aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w prace zespołów nauczycielskich. |Początek i koniec roku | |
|7. Analiza własnej działalności dydaktycznej. | |szkolnego |Notatki, protokoły |
| | | | |
| |Analiza wyników ...