Dodaj publikację
Autor
Ewa Turek
Data publikacji
2020-07-17
Średnia ocena
0,00
Pobrań
32

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
 Pobierz (docx, 27,9 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA

MIANOWANEGO

Okres stażu: od 01.09.2019 roku

do 31.05.2022 roku

mgr Ewa Turek

Imię i nazwisko nauczyciela: Ewa Turek

Nazwa placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Opiekun stażu: mgr Ewa Wójcik

Posiadane kwalifikacje:

Dyplom ukończenia studiów magisterskich w formie niestacjonarnej na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie historia.

Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka obcego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej zorganizowanego przez Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach.

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7. ust 1. pkt 1. Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

§ 7. ust 1. pkt 2. Doskonalenie kompetencji w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;

§ 7. ust 1. pkt 3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;

§ 7. ust 1. pkt 4. Przeprowadzenie co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonanie ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

§ 7. ust 2. pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp.

Zadania do wykonania

Formy do realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego

• analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego: Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami;

• tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu;

• analiza artykułów zamieszczonych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania, prezentacji dorobku;

• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;

• sporządzenie projektu planu rozwoju zawodowego;

• sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji ...