Dodaj publikację
Autor
Milena Bakuła
Data publikacji
2020-07-23
Średnia ocena
0,00
Pobrań
71

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela - terapeuty pedagogicznego
 Pobierz (docx, 36,0 KB)

Podgląd treści

SZKOŁA PODSTAWOWA

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nauczyciel stażysta: mgr Milena Maria Bakuła – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel mianowany

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017

Data zakończenia stażu: 31.05.2020

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Podstawa prawna opracowania planu rozwoju zawodowego:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 r. poz.393)

OSTROŁĘKA 2017

Działania wynikające z Rozporządzenia

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentacji

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły

Poznanie procedur awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego:

Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Założenie teczki „Awans zawodowy” – systematyczne gromadzenie dokumentacji

Sporządzenie sprawozdania z odbytego stażu

Podnoszenie własnych kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy:

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje), wynikających z potrzeb szkoły oraz specyfiki pracy

Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego( szkolenia rad Pedagogicznych, WDN)

Studiowanie literatury z zakresu terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, psychologii, pedagogiki

Rozbudowa własnego warsztatu pracy m.in. poprzez gromadzenie i aktualizowanie na bieżąco materiałów wykorzystywanych w pracy terapeutycznej oraz narzędzi do badań diagnostycznych, uzupełnianie zaplecza nowymi pomocami dydaktycznymi (również wykonanymi samodzielnie)

Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej

- opracowywanie planu pracy terapeuty pedagogicznego

- opracowywanie rocznych indywidualnych programów terapii pedagogicznej i programów grupowych

Podnoszenie jakości pracy terapeuty poprzez

- Wdrażanie nowych pomysłów w pracy terapeutycznej

- Poszukiwanie i studiowanie nowości wydawniczych

- Wymianę doświadczeń z innymi specjalistami

Podnoszenie jakości pracy szkoły:

Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły

Aktywne uczestnictwo w programach realizowanych na terenie szkoły

Aktywna praca w zespołach do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Diagnozowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez udział wraz z uczniami w miejskich uroczystościach, akcjach, festynach. Współorganizacja Miejskiego Dnia Szkoły bez Przemocy, współpracę z lokalnymi mediami, udział w Dniach Otwartych

Prowadzenie kącika konsultacyjnego dla rodziców (wskazówki, porady)

Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole powierzonych przez dyrektora szkoły

Współpraca z rodzicami w celu ukierunkowania pracy korekcyjnej dziecka w domu i wspierania ich w procesie wychowania: - organizowanie warsztatów dla rodziców, udzielanie instruktażu

Ewaluacja własnych działań terapeutycznychna podstawie obserwacji, prób diagnostycznych i wytworów dzieci, ewaluacja postępów uczniów

VIII/IX 2017

IX 2017

IX 2017

IX 2017

V 2020

Cały ...