Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Szczechowicz
Data publikacji
2020-09-07
Średnia ocena
1,00
Pobrań
104

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program edukacyjny.
 Pobierz (docx, 31,3 KB)

Podgląd treści

Program edukacyjny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła Podstawowa

Zajęcia edukacyjne: Zajęcia rozwijające komunikowanie się.

Nauczyciel prowadzący :

Ogólna charakterystyka programu:

Priorytetem w edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym jest rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne, godne i wartościowe życie, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczeństwa. Specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, sytuacyjnym, zintegrowanym. Działania edukacyjne ukierunkowane są na zaspokojenie specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, powinny być dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia .

Cele edukacyjne programu:

Rozwijanie autonomii ucznia.

Wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych.

Wyposażenie ucznia, stosownie do jego możliwości, w takie umiejętności i wiadomości , które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

Program opracowano w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej, przyspasabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.( załącznik nr. 3)

Orzeczenie xxxxxxxxxx o potrzebie indywidualnego nauczania

Opracowany program uwzględnia zarówno dotychczasowe umiejętności i wiadomości ucznia, jak też braki i potrzeby oraz możliwe do osiągnięcia cele.

Zasady niezbędne w pracy z uczniem

Zasada gruntownej znajomości dziecka, jego specyficznych potrzeb i sposobu ich zaspokojenia.

Zasada dostosowania poczynań pedagogicznych do możliwości i potrzeb ucznia.

Zasada aktywnego i świadomego udziału dziecka w procesie nauczania –uczenia się.

Zasada wszechstronnej poglądowości i przykładu.

Zasada zintegrowanego oddziaływania ( spójność, korelacja między przedmiotowa, współdziałanie specjalistów.

Zasada trwałości osiągnięć: systematyczności, wiązania teorii z praktyką, trwałości wiedzy

Proponowane metody pracy:

ćwiczeniowe,

oglądowe,

działań praktycznych,

redakcyjne,

podające,

zabawowe.

Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r.

Dział

Treści kształcenia

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ.

POROZUMIEWANIE SIĘ Z OTOCZENIEM

Ja w rozmowie .

Rozwijanie mowy i umiejętności komunikowania się. Wdrażanie do komunikacji z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod : gesty, mimika, zdjęcia ,obrazki, znaki przestrzenno- dotykowe, symbole, pismo, oprogramowanie wspomagające komunikację. Przyswajanie języka i doskonalenie rozwoju mowy.

Uczenie się porozumiewania w formie dialogu, poznawanie zasad prowadzenia rozmowy. Uczenie się i doskonalenie wyrażania własnego zdania.

Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych i komplementów w życiu codziennym.

Uczenie się budowania komunikatorów wieloelementowych. Uczenie się przekazywania informacji i udzielania komuś instrukcji.

Uczenie się wyjaśnienia swojego zachowania i mówienia o planach.

Uczenie się zdobywania informacji i zadawania pytań ...