Dodaj publikację
Autor
Anna Kusińska
Data publikacji
2020-09-11
Średnia ocena
0,00
Pobrań
146

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
 Pobierz (doc, 171,5 KB)

Podgląd treści


Krobanów, 12.09.2019r.

PLAN ROZWOJU
ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

| | |
|Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: | |
| |mgr Anna Maria Kusińska |
|Wykształcenie: | |
| |magister filologii polskiej specjalizacja pedagogiczna |
|Stanowisko: |nauczyciel języka polskiego oraz plastyki, wychowawca klasy |
|Nazwa placówki: |Szkoła Podstawowa im. J. H. Dąbrowskiego |
| |w Krobanowie |
|Data rozpoczęcia stażu: |01.09.2019 r. |
|Data zakończenia stażu: |31.05.2022 r. |
| | |

CEL GŁÓWNY:

• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

CEL SZCZEGÓŁOWY:

• doskonalenie swoich metod i warsztatu pracy;

• zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;

• podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych;

• podniesienie poziomu pracy szkoły oraz wspieranie rozwoju szkoły;

• dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami;

• realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Czynności organizacyjne

| | |TERMIN |
|ZADANIA |FORMY PRACY |REALIZACJI |
|Poznanie procedury awansu |Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności. |sierpień 2019 |
|zawodowego | | |
|i przygotowanie planu rozwoju. |Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego |sierpień/wrzesień 2019 |
| |dotyczącymi awansu zawodowego. | |
| | | |
| |Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu | |
| |wraz z planem rozwoju zawodowego. |do 15 września 2019 |
| | | |
| |Śledzenia zmian w prawie oświatowym. |na bieżąco |
|Dokumentowanie realizacji planu |Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację|cały okres stażu |
|rozwoju zawodowego. |przyjętych | |
| |w planie rozwoju zadań. | |
|Przygotowanie sprawozdania z |Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu |czerwiec 2022 |
|realizacji planu rozwoju |rozwoju - dokonanie czynności ewaluacyjnych swojej pracy. | |
|zawodowego | | |

Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie:

• Ustawy z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967)

• Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

§ 8 ust. 3 pkt. 1

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

|Działania i zadania nauczyciela |Formy realizacji |Termin realizacji |
|Udział w formach doskonalenia oraz |Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego |cały okres stażu |
|stosowanie wiedzy |i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, | |
|i umiejętności |warsztaty, seminaria, kursy, w tym szkolenia e-learning) zgodnie | |
|do doskonalenia warsztatu pracy. |z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły. | |
| | | |
| |Systematyczne śledzenie literatury metodycznej | |
| |i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali |cały okres stażu |
| |internetowych. | |
| | | |
| |Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali. | |
| | |cały okres stażu |
|Wykorzystywanie nowatorskich metod |Stosowanie w pracy metod aktywizujących |cały okres stażu |
|i form pracy sprzyjających |i innowacyjnych. | |
|procesowi uczenia się. | | |
| |Stosowanie ciekawych metod aktywizujących |cały okres stażu |
| |przy omawianiu lektur szkolnych – tworzenie przez uczniów plakatów dotyczących lektur | |
| |obowiązkowych, projektowanie „koszulek bohaterów ...