Dodaj publikację
Autor
Barbara Bondar-Suchońska
Data publikacji
2020-10-02
Średnia ocena
0,00
Pobrań
15

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego uwzględniający mój indywidualny rozwój. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, podczas stażu chcę wprowadzić swój autorski program artystyczny.
 Pobierz (docx, 32,5 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Barbara Bondar-Suchońska

Nazwa i adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznie

Meszno 69

48-385 Otmuchów

Dyrektor: mgr Alicja Śliwińska

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2020 r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2023 r.

Posiadane kwalifikacje:

Uniwersytet Opolski – studia licencjackie na kierunku wychowanie plastyczne na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym.

Uniwersytet Opolski – studia magisterskie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na wydziale Historyczno-Pedagogicznym.

Studia podyplomowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na Wydziale Pedagogicznym w zakresie Edukacji elementarnej – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe – ANDRAGOG Opole.

Studia podyplomowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na Wydziale Pedagogicznym w zakresie Zarządzania oświatą– ANDRAGOG Opole.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650)

CEL GŁÓWNY:

∙ Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

∙ rozwój osobisty,

∙ zdobywanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego,

∙ podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych,

∙ realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp.

Działania i zadania nauczyciela

Formy realizacji

Termin realizacji

1.

Wykorzystywanie nowatorskich metod

i form pracy.

- Stosowanie aktywizujących oraz innowacyjnych metod pracy: metoda projektu, drama, technika niedokończonych zdań, elementy „bajkoterapii” na zajęciach świetlicowych,

- Organizacja i przygotowanie uczniów do międzyszkolnych konkursów przedmiotowych, artystycznych, akcji, wystąpień itp.,

- Zorganizowanie na korytarzu szkolnym „Galerii” prac plastycznych, wytworów uczniów wykonanych wieloma technikami plastycznymi,

Stworzenie w sali kącików tematycznych – przestrzennych prac technicznych, przyrodniczych, czytelniczych, kącika gier i układanek itp.,

- Organizowanie uroczystości, wycieczek szkolnych, spotkań z ciekawymi ludźmi, z policją, strażą pożarną.

Cały okres stażu

Grudzień, marzec

Zgodnie z harmonogramem

2.

Stosowanie narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

- Opracowanie ogłoszeń, środków dydaktycznych na komputerze w formie wydruków, plakatów, prezentacji medialnych, wykorzystanie pomocy dostępnych na portalach edukacyjnych,

- Organizowanie i prowadzenie zajęć artystycznych, czytelniczych, rozwijających różnorodne zainteresowania z wykorzystaniem rzutnika,

tablicy multimedialnej, komputera,

- Udział w szkoleniach eleraningowych, webinarach, e konferencje.

-Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela.

-Wykorzystanie ...