Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Piotrowicz
Data publikacji
2020-10-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
43

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego ze wskazaniem uzyskanych efektów.
 Pobierz (doc, 111,5 KB)

Podgląd treści

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań
na stopień nauczyciela dyplomowanego
ze wskazaniem uzyskanych efektów

§8 ust. 3 pkt 4b

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela - konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

Wykonywanie zadań przewodniczącego zespołu do spraw promocji szkoły

W trakcie trwania stażu podejmowałam różne dodatkowe zadania mające na celu własny rozwój zawodowy oraz podnoszący jakość pracy szkoły. Byłam między innymi przewodniczącą zespołu do spraw promocji szkoły. Moja praca polegała na organizacji spotkań zespołu, opracowaniu harmonogramu działań, przydziale zadań poszczególnym członkom zespołu, czuwanie nad pracą i opracowanie końcowych wniosków. Celem zespołu było kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, pogłębianie więzi emocjonalnych ze szkołą, promocja szkoły w środowisku lokalnym, a także podejmowanie działań służących integracji nauczycieli, uczniów i rodziców. Podstawowym zadaniem było dbanie o poprawny wizerunek szkoły, przekazywanie informacji o realizowanych na terenie szkoły działaniach lokalnym mediom i podtrzymywanie dobrych relacji z mediami działającymi w mieście, inicjowanie przedsięwzięć promujących szkołę w Internecie (strona www, fanpage na portalu społecznościowym) oraz organizowanie działań dla społeczności lokalnej (akademie, uroczystości szkolne, imprezy). W pracach zespołu wykorzystywane były narzędzia niezbędne do promocji szkoły m. in. kontakty z mediami, prasa, Internet.
Jako koordynator zespołu nie tylko czuwałam nad prawidłowym przebiegiem zaplanowanych działań, ale i sama uczestniczyłam w promocji szkoły. Na bieżąco aktualizowałam stronę internetową szkoły, prowadziłam galerię dokumentującą życie szkoły, a także zamieszczałam ofertę zajęć edukacyjnych i kół zainteresowań. Byłam organizatorką oraz koordynatorem Dnia Otwartego Szkoły. Moim zadaniem było zaplanowanie i zorganizowanie działań tak, aby przedstawić ofertę szkoły i w jak najlepszy sposób wypromować naszą szkołę. W realizacji tego przedsięwzięcia aktywnie współpracowałam z nauczycielami, którzy przygotowywali uczniów do wystąpień, zajęcia pokazowe czy dekoracje. Byłam również odpowiedzialna za przygotowanie folderu i prezentacji multimedialnej ukazujących ofertę szkoły oraz ich publikację na stronie internetowej szkoły i portalu społecznościowym. W ramach Dnia Otwartego przeprowadzałam także warsztaty plastyczno-techniczne, zabawy przy muzyce, zajęcia z chustą animacyjną dla przyszłych uczniów naszej szkoły.
Realizacja zadań zaplanowanych przez zespół do spraw promocji szkoły przebiegała sprawnie, nie zakłócała przebiegu zajęć lekcyjnych i normalnego funkcjonowania szkoły. Monitoring polegał na systematycznej obserwacji wdrażania zaplanowanych działań, a w razie potrzeby wprowadzania ewentualnych modyfikacji. Ewaluacja polegała na całościowej ocenie efektywności działań promujących szkołę, a w konsekwencji wskazywała pozycję szkoły w lokalnym środowisku. Efekty promocji i wnioski do dalszej pracy przedstawione w raporcie mogą być inspiracją ...