Dodaj publikację
Autor
Monika Pisarek
Data publikacji
2021-01-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
30

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego.
 Pobierz (docx, 31,7 KB)

Podgląd treści

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Zamkowa 1

43-190 Mikołów – Mokre

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego

ubiegającego się

o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Monika Pisarek

Mikołów, 01.09.2020 r.

DANE PERSONALNE:

Imię i nazwisko: mgr Monika Pisarek

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2020 r.

Data zakończenia stażu: 31 maj 2023 r.

Stanowisko: kierownik świetlicy szkolnej

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 7 im. K. Makuszyńskiego

ul. Zamkowa 1

43 – 190 Mikołów – Mokre

Podstawa prawa:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 z późn. zm.)

§ 8 ust. 3 pkt 1

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

L.p.

Zadania do wykonania

Formy i sposoby realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

1.

Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących oraz stosowanie ich w pracy świetlicy szkolnej

Wyszukiwanie interesujących metod w internecie, publikacjach, korzystanie z pomysłów innych nauczycieli

Udział w szkoleniach dotyczących wykorzystywania w pracy metod aktywizujących

Wykorzystanie podczas zajęć świetlicowych metod aktywizujących m.in.: burza mózgów, gry dydaktyczne, metoda projektu

Okres stażu

zaświadczenie

Zapisy w dzienniku zajęć świetlicowych

2.

Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wraz z późniejszymi zmianami.

Bieżące śledzenie w internecie oraz w prasie zmian dotyczących awansu zawodowego, poprawek do ustaw oraz innych zmian dotyczących oświaty.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego, skonsultowanie z innymi nauczycielami, przedstawienie do akceptacji Dyrektorowi szkoły.

Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.

stworzenie własnej bazy danych dotyczących awansu – pliki, prezentacje, dokumenty, przepisy, regulaminy, akty prawne, ciekawe artykuły, filmy, programy multimedialne itp. pomocne podczas odbywania stażu.

IX 2020 r.

Okres stażu

IX 2020 r.

Okres stażu

Notatki własne

Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan Rozwoju Zawodowego

Plik z dokumentacją i materiałami multimedialnymi dotyczącymi awansu zawodowego

3.

Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji świetlicy szkolnej i stołówki

Uaktualnienie regulaminów stołówki i świetlicy szkolnej do obowiązujących przepisów

Napisanie planu pracy dydaktyczno – wychowawczego świetlicy szkolnej

Tworzenie dokumentacji obiadowej w programie Excel i Word

Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami poprzez dziennik elektroniczny lub e-mail.

IX 2020 r.

IX 2021 r.

IX 2022 r.

Regulamin Świetlicy Szkolnej

Regulamin Stołówki Szkolnej

Plan pracy dydaktyczno ...