Dodaj publikację
Autor
Agata Klepacz
Data publikacji
2021-01-06
Średnia ocena
0,00
Pobrań
17

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Autorski program zajęć rozwijających kreatywność pt. "Materiały autentyczne na lekcjach języka angielskiego".
 Pobierz (pdf, 130,8 KB)

Podgląd treści

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH

KREATYWNOŚĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„MATERIAŁY AUTENTYCZNE

NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO”

DLA KLASY VIIIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12

W SOSNOWCU

Autor: mgr Agata Termiń(cid:15)ska-Klepacz
Szkoła Podstawowa ńr 12 w Sosńowcu
rok szkolńy 2020/2021

Spis treści
Wstęp.....................................................................................................................................................2
Cele programu autorskiego....................................................................................................................2
Cele ogólne.........................................................................................................................................2
Cele szczegółowe............................................................................................................................3
Warunki realizacji programu..................................................................................................................3
Adresaci programu i organizacja zajęć...............................................................................................3
Metody pracy.....................................................................................................................................3
Formy pracy........................................................................................................................................4
Pomoce dydaktyczne..........................................................................................................................4
Treści nauczania.....................................................................................................................................4
Przewidywane efekty..............................................................................................................................4
Ewaluacja programu..............................................................................................................................5
Arkusz ewaluacyjny............................................................................................................................6

1

Wstęp

Program został opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego z 2017 r. oraz
„Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej” wydawnictwa Oxford
University Press. W nauce języka obcego niezwykle cenne jest wykorzystanie materiałów źródłowych
takich jak: filmów, piosenek, audycji radiowych, autentycznych tekstów (zarówno online jak
i w książkach). W postawie programowej również jest to podkreślone, jako niezbędne do jej realizacji:

(…) stosowania w procesie kształcenia językowego autentycznych materiałów źródłowych, których
stosunkowo łatwą dostępność zapewnia chociażby internet. W warunkach realizacji zapisano również
zalecenie korzystania z narzędzi opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, takich jak
np.: tablice interaktywne z oprogramowaniem, urządzenia mobilne;

(Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 2017)

Jednym z podstawowych celów nauki języka obcego jest używanie go we współczesnym świecie,
a więc czytanie prasy i książek, oglądanie filmów, słuchanie audycji itp. Internet, portale
społecznościowe stanowią codzienny użytek nastolatków oraz narzucają potrzebę posługiwania się
językiem angielskim. Proponowana innowacja jest efektem tych spostrzeżeń, mam nadzieję, że
motywacja uczniów będzie duża. Chciałabym, aby podczas realizacji tego programu uczniowie
w przystępny, ale i przyjemny dla nich sposób przyswajali wiedzę i opanowywali umiejętności
językowe, w szczególności rozumienie tekstu słuchanego i pisanego.

Cele programu autorskiego

Cele ogólne

 rozwój kompetencji językowych,
 uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego,
 przygotowanie uczniów do wykorzystywania języka angielskiego w różnych

sytuacjach życiowych,

 kształtowanie otwartości wobec innych kultur,
 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim,
 poszerzanie słownictwa,
 uświadomienie uczniom wykorzystywania zdobywanej wiedzy w praktyce,
 kształcenie samodzielności pracy ucznia poprzez naukę korzystania

ze słowników, platform edukacyjnych, materiałów źródłowych.

2

Cele szczegółowe

Uczeń powinien:

 zrozumieć ogólny sens wysłuchanych/obejrzanych filmów, dialogów

i rozmów, a także przeczytanych tekstów,

 wyszukać informacje szczegółowe w wysłuchanym/przeczytanym tekście,
 wpisać
na podstawie

informacje w

brakujące

luki

wysłuchanego/przeczytanego tekstu,

 streścić swoimi słowami usłyszany/przeczytany tekst,
 zrozumieć różnice pomiędzy

językiem angielskim oficjalnym

i potocznym,

 posługiwać się słownikiem dwujęzycznym,
 zadawać pytania i udzielać na nie odpowiedzi,
 poprawnie artykułować słownictwo poznane podczas zajęć,
 brać ...