Dodaj publikację
Autor
Magdalena Makarska
Data publikacji
2021-02-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
12

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
 Pobierz (pdf, 372,3 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Magdalena Makarska

Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z oddziałami integracyjnymi im. Mikołaja Reja

Adres szkoły: ul. Krucza 2/10,

26-600 Radom

Stanowisko: wychowawca świetlicy

Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Czas trwania stażu: dziewięć miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020r.

Data ukończenia stażu: 31.05.2021r.

Opiekun stażu: mgr Pietrajtis Ewa

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.

3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków

nauki i wypoczynku.

4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych

nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.

5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez

udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych,

samokształcenie)

6. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.

7. Organizowanie konkursów, uroczystości szkolnych.

8. Pomaganie uczniom w nauce i wyrównywanie braków szkolnych.

9. Pogłębienie kontaktów z rodzicami i nauczycielami.1

Plan działania

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.1 pkt 1)*

Lp.

Zadanie

Formy realizacji

1. Zapoznanie się z

oświatowymi aktami
prawnymi oraz
poznanie procedury
osiągnięcia awansu
zawodowego
nauczyciela.

2a.


2b.

Zapoznanie się ze
sposobem prowadzenia
dokumentacji
związanej z zajęciami
opiekuńczo –
wychowawczymi
obowiązującej
nauczyciela.Zapoznanie się z
dokumentacją
obowiązującą w szkole
oraz z podstawowymi
zasadami
bezpieczeństwa i
higieny pracy w szkole.

3. Poznanie organizacji,

zadań oraz zasad
funkcjonowania szkoły.

4. Zapoznanie się z

zadaniami nauczyciela.

5.

Nawiązanie kontaktu z
opiekunem stażu.

2

Analiza przepisów
dotyczących awansu
zawodowego nauczycieli:
Karta Nauczyciela rozdział
3A (awans zawodowy
nauczycieli), rozporządzenie
MEN z dnia 26.07.2018 r ( w
sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez
nauczycieli), napisanie planu
rozwoju zawodowego
Ustawa o systemie oświaty.
Analiza dokumentacji szkoły,
dokonywanie samodzielnych
wpisów do dziennika.
Analiza dokumentów: Statut
Szkoły, program
wychowawczy, regulamin.
Dokumenty związane z
prowadzeniem zajęć, e-
dziennik, rozkład materiału.
Analiza oraz przyswojenie
obowiązujących przepisów w
tym zakresie, praktyczne
zastosowanie zasad BHP
podczas codziennej realizacji
zajęć.
Zapoznanie się z pracą
sekretariatu, księgowości,
administracji. Zapoznanie i
analiza regulaminu szkoły,
biblioteka. Udział w
zebraniach Rady
Pedagogicznej.
Analiza zadań wynikających
z obowiązków nauczyciela.

Osoby

wspierające
Dyrektor szkoły,
opiekun stażu.

Termin

Wrzesień
2020

Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi

Poprawne opracowanie
i zatwierdzenie planu
rozwoju zawodowego,
notatki własne.

Dyrektor szkoły,
opiekun stażu.

Opiekun stażu.

Okres stażu.


Okres stażu.

Notatki ...