Dodaj publikację
Autor
Anna Natalia Kukuła-Ogonowska
Data publikacji
2021-02-22
Średnia ocena
0,00
Pobrań
17

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 Pobierz (docx, 43,7 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Anna Natalia Kukuła-Ogonowska

Kwalifikacje: licencjat i magister w zakresie pedagogiki wczesnej edukacji;

Studia podyplomowe w zakresie: Autyzm, pokrewne zaburzenia rozwoju i

oligofrenopedagogika – edukacja i terapia;

Studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie w oświacie;

Nazwa i adres placówki: Przedszkole „Bajka”

ul. Wodociągowa 15

11-500 Giżycko

Dyrektor: Przemysław Prokopowicz

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2023 r.

CEL GŁÓWNY:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;

Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola i umiejętność dzielenia się nim;

Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;

Osobisty rozwój;

Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967 z późn. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 z późn. zm.)

§ 8 ust. 3 pkt. 1

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

Lp.

Działania i zadania

nauczyciela

Formy realizacji

Termin realizacji

Uwagi o realizacji

1.

2.

3.

4.

5.

Stosowanie nowoczesnych metod i form pracy

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej

Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej z poszanowaniem praw autorskich

Prowadzenie strony internetowej przedszkola

Udział w różnych formach doskonalenia i stosowanie wiedzy oraz umiejętności w celu wzbogacenia warsztatu pracy

Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych: metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss, ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, metoda twórczego ruchu Carla Orffa, metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana, gry dydaktyczne, metoda prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, el. met. Dobrego Startu, el. metody projektu, metoda Osborna - burza mózgów, burza pytań, mapa mentalna, portfolio (np. zielnik), drama, metoda ewaluacyjna, fabuła z kubka, grupy zadaniowe, linia czasu, wspólne rysowanie, symulacje, metody badawcze, pedagogika zabawy itp.

Zorganizowanie kącików tematycznych w sali: czytelniczego, konstrukcyjnego, plastycznego, przyrodniczego, fryzjerskiego, sklepiku itp.

Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci poprzez udział w konkursach plastycznych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, olimpiadach sportowych i przeglądach piosenki, tanecznych, teatralnych oraz recytatorskich.

Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.

Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych (karty pracy, karty obrazkowe do zabaw, obrazkowy plan dnia ...