Dodaj publikację
Autor
Paulina Ryba
Data publikacji
2021-03-10
Średnia ocena
5,00
Pobrań
15

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz ten można wykorzystać na lekcjach dotyczących wodorotlenku wapnia. W zależności od możliwości czasowych można zrealizować go w całości lub wybrane jego elementy. Opiera się on w dużej mierze na obserwacjach i doświadczeniach.
 Pobierz (docx, 17,3 KB)

Komentarze

Krzysztof Miszczyk, 2021-03-20, ocena:

super

Podgląd treści

Scenariusz lekcji chemii

Temat: Właściwości i zastosowanie wodorotlenku wapnia.

Cele lekcji:

Cel ogólny:

Uczeń:

- bada i opisuje właściwości wodorotlenku wapnia

- wymienia zastosowania wodorotlenku wapnia

Cele operacyjne:

a) wiadomości

Uczeń:

- wymienia właściwości wodorotlenku wapnia,

- opisuje zastosowania wodorotlenku wapnia,

- wyjaśnia pojęcia: wapno gaszone, woda wapienna, mleko wapienne,

- wyjaśnia na czym polega twardnienie zaprawy murarskiej.

b) umiejętności

Uczeń:

- wykonuje doświadczenia pozwalające zbadać właściwości wodorotlenku wapnia,

- wskazuje na zastosowania wskaźników, np. fenoloftaleiny, oranżu metylowego, uniwersalnego papierka wskaźnikowego; rozróżnia doświadczalnie roztwory kwasów i wodorotlenków za pomocą wskaźników;

- wymienia rodzaje odczynu roztworu; określa i uzasadnia odczyn roztworu (kwasowy, zasadowy, obojętny);

- wykazuje związek między właściwościami a zastosowaniem wodorotlenku wapnia

- wykonuje doświadczenie ilustrujące proces powstawania zaprawy murarskiej.

Kompetencje przedmiotowe

- uczeń określa właściwości różnorodnych substancji,

- uczeń przeprowadza proste doświadczenia chemiczne,

- uczeń bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i substancjami oraz wyrobami o poznanym składzie chemicznym.

Środki dydaktyczne :

Odczynniki chemiczne, wskaźniki pH, sprzęt i szkło laboratoryjne, podręczniki

Formy pracy – grupowa i indywidualna

Metody – doświadczenia uczniowskie, pogadanka

Przebieg lekcji:

Część nawiązująca

Lekcję warto zacząć od przypomnienia znanych już uczniom wiadomości dotyczących wodorotlenków ( w tym wzór wodorotlenku wapnia, sposoby otrzymywania). Można w to zrobić w postaci krótkiego quizu.

Część właściwa

Doświadczenie 1

Badanie właściwości wodorotlenku wapnia

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela badają zgodnie z instrukcją właściwości wodorotlenku wapnia:

Stan skupienia,

Barwa,

Zapach,

Rozpuszczalność w wodzie

Z opakowania z wodorotlenkiem odczytują jego inną nazwę: wapno gaszone.

Jak wynika z przeprowadzonego doświadczenia wodorotlenek wapnia jest substancją słabo rozpuszczalną w wodzie. Należy wyjaśnić w tym momencie pojęcie mleko wapienne. Po pewnym czasie nierozpuszczalna część wodorotlenku wapnia opada na dno naczynia. Ponad osadem widoczna jest klarowna ciecz, w której najpierw zanurzamy papierek wskaźnikowy, a następnie dodajemy kroplę fenoloftaleiny. Przy tej okazji wyjaśniamy pojęcie woda wapienna. Doświadczenie to może wykonać uczeń.

Doświadczenie 2

Badanie odczynu roztworu wodorotlenku wapnia

Potrzebne materiały:

Wodny roztwór wodorotlenku wapnia (woda wapienna)

Papierek wskaźnikowy

Fenoloftaleina

Sposób wykonania

W naczyniu z woda wapienną zanurzamy papierek wskaźnikowy, a następnie dodajemy fenoloftaleinę.

Zapisujemy obserwacje i wnioski

Zastosowanie:

Nauczyciel prowadzi z uczniami pogadankę na temat znanych im z życia codziennego zastosowań wodorotlenku wapnia. Brakujące informacje uczniowie wyszukują w podręczniku. Mogą spróbować wykonać schemat lub własną sketchnotkę przedstawiającą zastosowanie omawianego wodorotlenku (najlepiej jako zadanie domowe) . Podstawowe zastosowania o jakich należy wspomnieć to:

Odkwaszanie gleb

Bielenie ścian i drzew owocowych

Przy tej okazji nauczyciel zadaje pytanie, dlaczego wapno służy do bielenia drzew owocowych. Z jakich właściwości może to wynikać?

Zmiękczanie wody

Sporządzanie zaprawy murarskiej

Doświadczenie 2

Sporządzanie zaprawy murarskiej

Sprzęt ...