Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Grabowska
Data publikacji
2021-03-25
Średnia ocena
0,00
Pobrań
18

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Przedstawiony plan został napisany według wymagań i może stanowić inspirację dla osób rozpoczynających staż na nauczyciela dyplomowanego.
 Pobierz (docx, 35,1 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Agnieszki Grabowskiej

Nauczyciela mianowanego

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poniszowicach

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018

Data zakończenia stażu: 31.05.2021

Poniszowice 2018

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967)

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

§ 8 ust. 3 pkt. 1 Rozporządzenia

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

ZADANIA

FORMA REALIZACJI

TERMIN

UWAGI

Stosowanie metod i technik aktywizujących ucznia

Stosowanie następujących metod i technik aktywizujących ucznia:

burza mózgów, drama, gry dydaktyczne, praca projektowa, metoda odwróconej klasy- flipped classroom, inscenizacja, muzyka i piosenka.

Okres stażu

Rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów

Zapoznanie uczniów z książeczkami z kolekcji „Easy readers”- uproszczonymi lekturami w języku angielskim.

Zachęcanie dzieci do podjęcia próby czytania w języku angielskim poprzez udostępnianie uczniom własnej kolekcji książeczek „Easy readers” oraz tych dostępnych w bibliotece szkolnej.

Okres stażu

Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną

Samodoskonalenie oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej. Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Okres stażu

Wykorzystywanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, aplikacji:

My English Lab, Kahoot, Padlet, LearningApps, Quizlet, Wordwall, Storyjumper, Genially, Canva, Mentimeter.

Przygotowywanie własnych interaktywnych quizów na platformie Kahoot i rozwiązywanie ich z uczniami z użyciem smartfonów.

Korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej, tabletów, smartfonów.

Wykorzystywanie autentycznych materiałów źródłowych (zdjęć, filmów- Edpuzzle, nagrań audio).

Tworzenie przez uczniów projektów z języka angielskiego w programie PowerPoint.

Korzystanie z My English Lab (extra online homework) wydawnictwa Pearson podczas lekcji zdalnych.

Okres stażu

III-VI 2020

Wykorzystywanie Internetu oraz jego zasobów

Stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu z innymi nauczycielami, placówkami, wydawnictwami, księgarniami itp.

Stosowanie platformy eTwinning Live i Twinspace oraz poczty elektronicznej i Messengera do kontaktu z partnerami zagranicznymi w projektach eTwinning.

Zamieszczanie zdjęć, filmów i innych materiałów na Twinspace.

Utrzymywanie stałego kontaktu z uczniami poprzez platformę Microsoft Teams w trakcie trwania nauczania zdalnego.

Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela anglisty. Wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji, ofert księgarni i wydawnictw oraz do pozyskiwania materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych.

Okres stażu

Organizacja warsztatu ...