Dodaj publikację
Autor
Paulina Ryba
Data publikacji
2021-04-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
21

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Projekt ten służy służy usystematyzowaniu wiedzy dotyczącej roślin i zasad systematyki. Samodzielne zebranie i oznaczenie roślin będzie najlepszym sposobem na zrozumienie omawianych na lekcjach biologii treści. ponadto , jak każdy projekt rozwija wiele różnych kompetencji.
 Pobierz (docx, 19,5 KB)

Podgląd treści

PROJEKT EDUKACYJNY: RÓŻNORODNOŚĆ ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY

Celem projektu jest nabycie umiejętności rozpoznawania pospolitych roślin okrytonasiennych jak również usystematyzowanie wiedzy na temat budowy roślin i zasad systematyki. Uczniowie mają problem ze znajomością gatunków roślin, ponadto nie umieją posługiwać się różnorodnymi źródłami wiedzy. Niniejszy projekt pozwoli na lepsze zrozumienie wymagań zawartych w podstawie programowej oraz na poszerzenie wiedzy o roślinach, ich właściwościach i miejscach na których występują. Treści projektu można dostosować w zależności od wieku uczniów ( w młodszych klasach można zrezygnować z niektórych treści np. odczynu gleby).

Uwaga: Opisujemy tylko rośliny dziko rosnące.

Cele:

ogólne

Samodzielne pozyskiwanie informacji w oparciu o różnorodne źródła wiedzy

Wykorzystanie technologii informacyjno –komunikacyjnych

Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów

Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie

Nabywanie wiedzy wykraczającej poza podstawę programową oraz lepsze zrozumienie treści zawartych w podstawie programowej

szczegółowe

Kursywą oznaczono treści wynikające z podstawy programowej

Poznawanie zasad systematyki roślin

Rozpoznawanie organizmów z najbliższego otoczenia i posługiwanie się prostym kluczem do ich oznaczania

Posługiwanie się różnorodnymi źródłami wiedzy w celu określania przynależności systematycznej roślin

Rozróżnianie form morfologicznych roślin(rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa)

Dokonywanie obserwacji rośliny okrytonasiennej

Rozpoznawanie roślin okrytonasiennych na podstawie charakterystycznych cech

Rozpoznawanie i oznaczanie pospolitych gatunków roślin zielnych, krzewów i drzew w najbliższym otoczeniu; korzystanie z różnorodnych źródeł wiedzy

Poznawanie roślin chronionych

Panowanie roślin leczniczych

Określanie odczynu roztworu; posługiwanie się skala pH

Określanie odczynu gleb na których występują określone gatunki roślin

Poznawanie roślin wskaźnikowych

Klasyfikowanie gleb, na których występują określone grupy roślin

Określanie wieku drzew

Termin realizacji projektu: maj- wrzesień

Harmonogram działań:

Zapoznanie uczniów z tematyką projektu; dyskusja nad sposobami realizacji projektu

podział uczniów na zespoły; ustalenie terminów i sposobu prezentacji wyników prac

zbieranie, oznaczanie roślin, dokumentacja fotograficzna , wyszukiwanie informacji o danej roślinie oraz wykonywanie innych przydzielonych zadań

opracowanie wyników; prezentacja prac na forum klasy/szkoły ( wrzesień)

Zadania do wykonania:

Zespół 1

oznaczanie pospolitych gatunków drzew i krzewów na podstawie charakterystycznych cech: liści, kory, kwiatów

zbieranie liści, kwiatów w celu sporządzenia zielnika; fotografowanie roślin chronionych

uzasadnianie, że dane gatunki drzew należą do okrytonasiennych

wyszukiwanie informacji o danym gatunku: roślina lecznicza, chroniona, wskaźnikowa

pobranie próbki gleby i określenie za pomocą papierka wskaźnikowego pH, a co za tym idzie odczynu gleby (dla starszych uczniów)

dokumentacja fotograficzna

Zespół 2 i 3

Każdy zespół pracuje na innym terenie

oznaczanie pospolitych gatunków roślin zielnych

zbieranie okazów roślin w celu sporządzenia zielnika, w przypadku roślin chronionych wykonanie zdjęć

uzasadnianie, że znalezione gatunki należą do roślin okrytonasiennych

wyszukiwanie informacji o ...