Dodaj publikację
Autor
Anna Jabłońska
Data publikacji
2021-04-25
Średnia ocena
0,00
Pobrań
11

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Aneks powstał w związku z częściową zmianą zajmowanego stanowiska z nauczyciela języka polskiego na nauczyciela języka angielskiego i nauczyciela języka polskiego.
 Pobierz (docx, 23,8 KB)

Podgląd treści

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

W związku z częściową zmianą zajmowanego stanowiska z nauczyciela języka polskiego na nauczyciela języka angielskiego (6/11) i nauczyciela języka polskiego (5/11), plan rozwoju zawodowego sporządzony 1 września 2019 r. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu. Niniejszy aneks zawiera niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające z zmiany zajmowanego stanowiska.

Nauczyciel: dr Anna Jabłońska

Nauczane przedmioty: język polski, język angielski

Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2019 r.

Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2021r.

Szkoła: Zespół Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. dr. Ludwika Zamenhoffa w Białymstoku

Dyrektor Szkoły: mgr Ryszard Szczepan Zimnoch

Posiadane kwalifikacje:

- Studia magisterskie o kierunku: filologia polska

- Studia licencjackie o kierunku: filologia angielska

- Studia magisterskie o kierunku: filologia angielska

- Kurs z zakresu pedagogiki leczniczej

- Studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych – literaturoznawstwa zakończone obroną rozprawy doktorskiej pt. „Wacław Potocki Wirginia. Edycja i komentarz”.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019 poz.1650).

CEL GŁÓWNY:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;

Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;

Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;

Osobisty rozwój;

Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 3 pkt. 1

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Zadania  do  realizacji

Forma  realizacji

Termin realizacji

Doskonalenie warsztatu i metod pracy z dzieckiem chorym w szkole szpitalnej

Uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej.

Okres stażu

Udział w różnych formach doskonalenia ukierunkowanych na poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego i języka polskiego.

Okres stażu

Wykorzystanie metod aktywizujących w bieżącej pracy z uczniami (np. gry dydaktyczne, myślenie wizualne).

Okres stażu

Wzbogacanie środków dydaktycznych (np. karty pracy, testy).

Okres stażu

Samodoskonalenie poprzez prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora Zespołu Szkół nr 15.

2 razy w roku szkolnym

Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i wykorzystania multimediów w pracy

Uczestniczenie w szkoleniach doskonalących umiejętność wykorzystywania komputera / tabletu / smartfona w celach dydaktycznych.

Okres stażu

Wykorzystanie Internetu i jego ...