Dodaj publikację
Autor
Dorota Jarząbek
Data publikacji
2021-06-04
Średnia ocena
0,00
Pobrań
32

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego według rozporządzenia z 2018 roku. Szkoła Podstawowa
 Pobierz (doc, 85,0 KB)

Podgląd treści


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Dorota Jarząbek
Miejsce odbywania stażu : Szkoła Podstawowa
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu:. 01.09.2018r.
Termin ukończenia stażu: 31.05.2021r.
Podstawa prawna: Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 967); Rozporządzenie MEN z 26 lipca 2018. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

|§ 8 ust. 3 pkt. 1 |
|Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi |
|uczenia się. |
|1. | Wykorzystywanie metod aktywizujących|Drama-odgrywanie ról przez uczniów, pantonima; |okres | |
| |w procesie nauczania |Burza mózgów; |stażu | |
| | |Stosowanie gier dydaktycznych, opracowywanie pomocy | | |
| | |dydaktycznych w postaci gier planszowych samodzielnie lub| | |
| | |wspólnie z uczniami; | | |
| | |Metoda reagowania całym ciałem(TPR); | | |
| | |Wizualizacyjna-mapa myśli | | |
| | |Wykorzystywanie piosenek i rymowanek ; | | |
|2. |Poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie |Przygotowanie uczniów do konkursów gminnych, | | |
| |zainteresowań i zdolności uczniów. |ponadgminnych oraz ogólnopolskich. | | |
| | |Zorganizowanie Book Corner-miejsca do czytania książek w | | |
| | |języku angielskim. | | |
| | |Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi | | |
| | |Współpraca z instytucjami. | | |
|3. |Wykorzystanie narzędzi |Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się |okres | |
| |mutlimedialnych i informatycznych. |technologią komputerową i informacyjną. |stażu | |
| | |Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem Internetu, tablicy | | |
| | |multimedialnej, prezentacji; | | |
| | |Wykorzystywanie programów edukacyjnych, w tworzeniu | | |
| | |materiałów dydaktycznych(quizy, gry,zestawy | | |
| | |powtórzeniowe); | | |
| | |Wykorzystywanie materiałów interaktywnych dostępnych w | | |
| | |Internecie; | | |
| | |Przygotowanie materiałów dydaktycznych w formie kart | | |
| | |pracy, testów | | |
| | |Monitorowanie postępów uczniów poprzez wprowadzenie | | |
| | |projektu Insta.Ling. | | |
|§8 ust. 3 pkt. 2 |
|Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla |
|nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć |
|1. |Prowadzenie lekcji otwartych. |prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli, w |okres | |
| | |szczególności dla niższych stopniem awansu zawodowego; |stażu | |
| | |opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć; | | |
| | |konsultacje z nauczycielami języka angielskiego w szkole | | |
| | |oraz na forach nauczycielskich; | | |
|2. | Obserwowanie zajęć prowadzonych |obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych |okres | |
| |przez innych nauczycieli, udział w |nauczycieli; |stażu | |
| |lekcjach otwartych |dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniem; | | |
|3 |Przeprowadzenie szkolenia dla Rady |Przygotowanie warsztatu na wybrany temat dla nauczycieli;|okres | |
| |Pedagogicznej | |stażu | |
|4. |Upowszechnianie własnych doświadczeń |opublikowanie na edukacyjnych portalach internetowych |okres | |
| |oraz form i metod pracy. |swojego planu rozwoju; |stażu | |
| | |stworzenie bazy przydatnych stron internetowych; | | |
| | |dzielenie się swoją wiedzą poprzez nauczycielskie fora | | |
| | |internetowe. | | |
|§8 ust. 3 pkt. 3 |
|Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych |
|1. |Organizacja konkursów |przygotowanie i przeprowadzenie konkursu |okres ...