Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Brzózka
Data publikacji
2021-07-08
Średnia ocena
0,00
Pobrań
56

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego    
 Pobierz (docx, 21,3 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: KATARZYNA BRZÓZKA

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1.09.2018

CZAS TRWANIA STAŻU: 2 LATA 9 MIESIĘCY

PRZEWIDYWANA DATA UKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2021

WSTĘP - CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

ZADANIE: Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego

FORMY PRACY: wstępna analiza i ocena własnych umiejętności, zapoznanie się z aktualnymi przepisami Prawa Oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego, śledzenie zmian w Prawie Oświatowym

EFEKTY: wyznaczenie kierunku rozwoju zawodowego, przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

DOWODY REALIZACJI: autorefleksja, wniosek o rozpoczęcie stażu, Plan Rozwoju Zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły

ZADANIE: dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

FORMY: systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych zadań

EFEKTY: dokumenty zaświadczające realizację zadań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego

DOWODY REALIZACJI: zgromadzona dokumentacja

ZADANIE: przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

FORMY: opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego Planu Rozwoju – dokonanie czynności ewaluacyjnych swojej pracy

EFEKTY: uzyskanie oceny dorobku zawodowego

DOWODY REALIZACJI : Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły

Para 8 WYMOGI DOTYCZĄCE NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PARA 8 UST 1 – PODEJMOWAĆ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY, W TYM UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

ZADANIE: doskonalenie własnego warsztatu pracy

FORMY: powiększanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych, gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotowej, tworzenie bazy zasobów multimedialnych

EFEKTY: podniesienie jakości nauczania, uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych

DOWODY: zbiór pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć

ZADANIE: wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej

FORMY: korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki, poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego przez Internet

EFEKTY: pozyskiwanie nowych wiadomości, znajomość przepisów prawa oświatowego

ZADANIE: opublikowanie w Internecie zatwierdzonego Planu Rozwoju Zawodowego oraz materiałów dydaktycznych

FORMY: opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego na portalu internetowym, udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych na edukacyjnych portalach internetowych

EFEKTY: wykorzystanie Internetu w praktyce

DOWODY: lista stron z publikacjami

ZADANIE: wykorzystanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej

FORMY: prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej, wykorzystanie programów multimedialnych oraz zasobów Internetu, wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowania różnych materiałów

EFEKTY: wykorzystywanie narzędzi multimedialnych w praktyce, wykorzystywanie narzędzi multimedialnych przez uczniów, uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego

DOWODY: dokumentacja szkolna, prace uczniów

ZADANIE: wykonywanie zadań egzaminatora i weryfikatora Okręgowej Komisji Edukacyjnej

FORMY: praca w zespole sprawdzającym egzamin po ósmej klasie oraz egzamin maturalny

EFEKTY ...