Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Przybysz
Data publikacji
2021-07-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
33

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Jestem wychowawcą w SOSW w Pultusku ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
 Pobierz (doc, 128,0 KB)

Podgląd treści


PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Katarzyna Barkała
nauczyciel – wychowawca

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2017 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2020 r.

Celem podstawowym odbycia stażu, w czasie którego realizowany będzie niniejszy plan rozwoju zawodowego jest uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego
PLANOWANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO

|ZADANIA |FORMY REALIZACJI |TERMIN |UWAGI |
|Aktualizowanie wiedzy z zakresu procedury |Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. |wrzesień | |
|awansu zawodowego i |Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. |2017r. | |
|przygotowanie projektu planu |Opracowanie Projektu Planu Rozwoju Zawodowego. | | |
|rozwoju zawodowego | | | |
| | | | |
|Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.|Gromadzenie materiałów i dokumentów potwierdzających realizację planu: zaświadczenia, scenariusze, itp. |Cały okres stażu | |
|Podsumowanie pracy za okres stażu. | Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. |czerwiec 2020r. | |
| | | | |
|Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na |Złożenie wniosku i zgromadzonej dokumentacji o postępowanie kwalifikacyjne. |czerwiec | |
|stopień nauczyciela dyplomowanego. | |2020 r. | |

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN

WYMAGANIE § 8 ust. 2 pkt 1

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

|ZADANIA |FORMY REALIZACJI |TERMIN |UWAGI |
|Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez |Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach zgodnie z |Zgodnie | |
|pogłębianie wiedzy pedagogicznej i doskonalenie |własnymi zainteresowaniami i potrzebami Ośrodka |z potrzebami n-la oraz | |
|umiejętności dydaktycznych, wychowawczych |Udział w szkoleniach w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia |ofertą | |
|i opiekuńczych. |nauczycieli. | | |
| |Pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez studiowanie literatury fachowej, czasopism dla nauczycieli, materiałów | | |
| |zamieszczonych w Internecie | | |
|Wykorzystywanie w pracy wychowawczej innowacyjnych |Poszukiwanie nowych, ciekawych metod aktywizujących |cały | |
|metod i form w pracy |Praca różnymi metodami aktywizującymi podczas zajęć profilaktyczno-wychowawczych oraz w ramach zajęć kół |okres stażu | |
| |zainteresowań. | | |
|Rozwijanie zdolności i|Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach szkolnych |cały | |
|zainteresowań uczniów |i pozaszkolnych |okres stażu | |
| |Udział w tematycznych warsztatach edukacyjnych. | | |
|Prowadzenie zajęć metodą Rudolfa Labana |Zorganizowanie grupy wychowanków chętnych do udziału w zajęciach. |cały okres stażu | |
| |Opracowanie i realizacja harmonogramu zajęć. | | |
| |Ocena efektywności podjętych działań | | |
|Systematyczna współpraca |Utrzymywanie stałych kontaktów (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne) z rodzicami/opiekunami prawnymi |cały | |
|z rodzicami |wychowanków. |okres stażu | |
| |Odwiedziny w domach rodzinnych wychowanków | | |
| |Rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków na tematy wychowawcze wychowanków z grupy wychowawczej | | |
| |Zachęcanie rodziców do współpracy w organizowaniu grupowych | | |
| |i szkolnych uroczystości. | | |
| |Podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców/opiekunów prawnych. | | |
|Organizacja imprez i |Organizowanie uroczystości zgodnie ze szkolnym harmonogramem ...