Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Miranowicz - Piegza
Data publikacji
2021-07-29
Średnia ocena
0,00
Pobrań
12

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Publikuję scenariusz lekcji chemii dla kl. VIII. Temat: Węglowodory - powtórzenie wiadomości.
 Pobierz (doc, 45,5 KB)

Podgląd treści


Agnieszka Miranowicz - Piegza 14.12.2020 r.

Konspekt lekcji chemii dla klasy VIII

Temat lekcji: Alkany, alkeny, alkiny - powtórzenie wiadomości.

I. Cele operacyjne:

a). uczeń powinien:

- znać budowę węglowodorów nasyconych i nienasyconych;

- podać podział węglowodorów oraz podać ich przedstawicieli;

- napisać wzory sumaryczne i strukturalne poznanych węglowodorów;

- rozpoznać węglowodory nasycone od nienasyconych za pomocą wiązań występujących pomiędzy atomami węgla;

- znać właściwości węglowodorów nasyconych i nienasyconych;

-umieć napisać reakcje przyłączania fluorowcopochodnych oraz uwodornienia;

II. Cele kształcenia:

- wzbudzanie zainteresowania chemią jako nauką odgrywającą znaczącą rolę we wszystkich
dziedzinach działalności człowieka,
- uświadomienie uczniom zalet i niebezpieczeństw płynących z zastosowania polimerów
w przemyśle i różnych dziedzinach życia codziennego,
- poznawanie uczniów z metodami badania właściwości i identyfikacji substancji,
- kształtowanie umiejętności zapisywania reakcji chemicznych za pomocą równań reakcji chemicznych oraz ich interpretacji,
- rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków na podstawie wspólnego budowania cząsteczek węglowodorów,
III. Cele wychowawcze:

• Rozbudzanie w uczniach naturalnej ciekawości otaczającym nas światem.
- wzbudzanie zainteresowania chemią jako nauką zajmującą się badaniem przemian zachodzących w przyrodzie i w organizmie człowieka,
- kształtowanie aktywnej postawy badawczej uczniów,
- zachęcanie do odwagi w przedstawianiu własnych poglądów,
- kształtowanie samodzielności w poszukiwaniu informacji zawartych w różnych źródłach wiedzy,
- rozwijanie twórczych postaw i umiejętności rozwiązywania problemów,
- wdrożenie do samokontroli i oceny własnego zachowania.

IV. Metoda nauczania:

- pogadanka, praktyczna z elementami aktywizującymi

V. Ogólny plan lekcji:

| | |
|Proponowana czynność nauczyciela: |Proponowana czynność ucznia: |
|Część organizacyjno-porządkowa: | |
|- sprawdzenie obecności, | |
|- podanie tematu lekcji, | |
|Na poprzednich lekcjach zajmowaliśmy się węglowodorami, zgodnie z tematem dzisiejszej | |
|lekcji powtórzymy dzisiaj wiadomości o tych związkach, abyśmy mogli się przygotować do | |
|sprawdzianu. | |
|Na dzisiejszej lekcji popracujemy w grupach. Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy. Każda z|Uczniowie wspólnie pracują w grupach nad wylosowanymi zadaniami. |
|grup losuje zadania do wykonania. | |
|Na rozwiązanie zadań uczniowie mają 10 minut. | |
|Przedstawiciel każdej z grup przedstawia rozwiązanie zadań. |Uczniowie z pozostałych grup zapisują rozwiązania do zeszytu |
| |przedmiotowego. |
| Grupa I | |
|1.Zbuduj model cząsteczki etanu. | |
|2. Zapisz wzór sumaryczny i strukturalny tego związku. | |
|3. Napisz 3 reakcje spalania tego związku. | |
|4. Podaj w jakim stosunku masowym są połączone ze sobą pierwiastki w etanie. | |
|C= 12u | |
|H=1u | |
|Grupa II | |
|1.Zbuduj model cząsteczki etenu. | |
|2. Napisz następujące reakcje oraz podaj nazwy otrzymanych produktów: | |
|a). Przyłączanie bromu do etenu | |
|b). Uwodornienia etenu | |
|c). Spalanie całkowite etenu | |
|3. Oblicz procentową zawartość węgla w etenie. | |
|C=12u | |
|H=1u | |
|Grupa III | |
|1.Zbuduj model cząsteczki etynu. | |
|2. Napisz następujące reakcje oraz podaj nazwy otrzymanych produktów: | |
|a). Przyłączanie chloru do etynu | |
|b). Uwodornienia etynu | |
|c). Spalanie ...