Dodaj publikację
Autor
Monika Zakrzewska
Data publikacji
2021-08-24
Średnia ocena
0,00
Pobrań
7

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji dla klasy 5 szkoły podstawowej.
 Pobierz (pdf, 296,4 KB)

Podgląd treści

Scenariusz lekcji z języka angielskiego

Data : …………………..

Klasa: ….........................

Prowadzący : …..........................

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna

Temat zajęć: How can I get to the bus station? Wskazywanie drogi

Pomoce dydaktyczne: podręcznik: English Class A1+, płyta DVD, zeszyt ćwiczeń do podręcznika

zestaw dodatkowych obrazków przedstawiających miasto

I Cele operacyjne

Uczeń zna:

- nazwy typowych miejsc w mieście

- zwroty grzecznościowe używane pytając się o drogę

- zwroty językowe, aby wskazać drogę

Uczeń potrafi:

- nazwać obiekty w mieście pokazane na ilustracji

-zastosować odpowiednie zwroty, aby zapytać się o drogę

- zastosować odpowiednie zwroty, aby wskazać drogę

II Metoda pracy

warm – up, rozmowa dydaktyczna, wykonanie ćwiczeń, wypowiedź ustna

III Forma pracy

rozmowa dydaktyczna, praca indywidualna, praca z całą klasą, praca indywidualna w oparciu o karty pracy

ucznia

Przebieg lekcji

I Faza wstępna

sprawy organizacyjno – porządkowe

– określenie celu i formy pracy na lekcji

– zapisanie tematu lekcji

– warm – up – powtórzenie nazw obiektów w mieście poprzez zadawanie zagadek przez nauczyciela

lub chętnych uczniów, np . Where can you watch a film? Where can you send a letter?

II Faza realizacji

– wprowadzenie do tematu lekcji - Uczniowie oglądają materiał video. Ich zadaniem jest uzyskanie

odpowiedzi na pytanie Where does the tourist want to go?

– praca z podręcznikiem – Uczniowie czytają tekst z materiału video z podziałem na role; Nauczyciel

na podstawie tekstu zaznajamia uczniów ze zwrotami służacymi do pytania się i wskazywania drogi.

Uczniowie sporządzają notatkę w zeszycie

– praca indywidualna z kartami pracy- Uczniowie wykonują ćwiczenie pisemne w podręczniku.

Zadanie polega na zakreśleniu poprawnych wyrazów.

– wykorzystanie nowopoznanych zwrotów w praktyce - “zabawa z GPS”. Nauczyciel prezentuje na

tablicy rysunkową mapę miasteczka. Zachęca dzieci do “użycia GPS- u”, czyli uczniowie słuchają

wskazówek nauczyciela, śledzą trasę na wyświetlonej mapie. Zadanie polega na wskazaniu obiektu,

do którego prowadzi droga opisana przez nauczyciela. W kolejnych przykładach z wykorzystaniem

innych map/ obrazków rolę nauczyciela przejmują uczniowie.

III Faza podsumowująca

– uczniowie opisują w zeszytach drogę do wskazanego przez nauczyciela miejsca na podstawie mapy

zaprezentowanej na tablicy

– omówienie zadania domowego – ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń polegające na opisie drogi do

wskazanych miejsc