Dodaj publikację
Autor
Barbara Szyndler
Data publikacji
2021-08-27
Średnia ocena
0,00
Pobrań
43

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego
 Pobierz (doc, 91,0 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Barbara Szyndler

Okres stażu: od 09.09.2019 r. do 08.06.2022 r.

Imię i nazwisko nauczyciela: Barbara Szyndler

Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju
Publiczne Przedszkole i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Pokoju

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7. ust 1. pkt 1. uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

§ 7. ust 1. pkt 2. doskonalenie kompetencji w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;

§ 7. ust 1. pkt 3. prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;

§ 7. ust 1. pkt 4. przeprowadzenie co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonanie ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć;

§ 7. ust 2. pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

| | | | | |
|Lp. |Zadania do wykonania |Formy do realizacji |Termin |Sposób dokumentowania |
| | | | | |
| | |• analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu |IX 2019r. |• przedłożenie wniosku o |
| | |zawodowego: Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie | |rozpoczęcie stażu; |
| | |uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; | |• opracowanie projektu; planu |
| | |Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi| |rozwoju zawodowego; |
| | |zmianami; | |• notatki; |
|1. |Poznawanie procedury awansu zawodowego |• tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych | | |
| | |dotyczących awansu; | | |
| | |• analiza artykułów zamieszczonych przez portale internetowe | | |
| | |poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania, | | |
| | |prezentacji dorobku; | | |
| | |• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu; | | |
| | |• sporządzenie projektu planu rozwoju zawodowego; | | |
| | |• sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji do organu | | |
| | |prowadzącego. |VI 2022r. | |
| | | | | |
| | |• zawarcie kontraktu z opiekunem określającego przyjęte warunki |IX 2019r. |• kontrakt; |
| | |współpracy; | |• arkusze obserwacji; |
| | |• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu; |cały okres stażu |• scenariusze zajęć; |
|2. |Współpraca z opiekunem stażu |• omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia| |• arkusze obserwacji; |
| | |umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć ...