Dodaj publikację
Autor
Barbara Szymska
Data publikacji
2021-09-07
Średnia ocena
0,00
Pobrań
21

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Innowacja "Nasze miasto, dzieje, sztuka” jest przeznaczona dla uczniów klas IV. i V. szkoły podstawowej i zgodna z programem nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!” wydawnictwa Nowej Ery autorstwa Jadwigi Lukas, Krystyny Onak, Marty Ipczyńskiej, Natalii Mrozkowiak, wzbogacając działania twórcze i treści z zakresu kultury regionalnej z uwzględnieniem eksponowania wartości takich jak: kreatywność, wyobraźnia twórcza, zaufanie i współpraca, zapewniając indywidualną drogę rozwoju każdego ucznia. Treści innowacji „Nasze miasto, dzieje, sztuka” są zgodne z treściami Podstawy Programowej dla II etapu kształcenia.
 Pobierz (pdf, 198,3 KB)

Podgląd treści

PROJEKT INNOWACJI

I.

Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu

Autor: Barbara Szymska

Temat: „Nasze miasto, dzieje, sztuka”

Przedmiot (rodzaj innowacji) – plastyka

Rodzaj (charakter innowacji) – organizacyjno-metodyczna

Data wprowadzenia – 01.09.2021 r.

Data zakończenia – 06.2023 r.

II.

1.

Opis projektu

Wprowadzenie

W procesie kształcenia ważne jest, aby kształtować u uczniów postawy sprzyjające

ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, między innymi takie jak: kreatywność, goto-

wość do uczestnictwa w kulturze oraz umiejętność pracy zespołowej. Edukacja plastyczna

w rozwoju młodego człowieka pełni szczególną rolę. Za pośrednictwem percepcji, ekspresji

i recepcji sztuki wspomagany jest wszechstronny rozwój ucznia, w tym osobowość twórcza.

Podstawą działań plastycznych jest poznawanie, oglądanie, doświadczanie, eksperymentowa-

nie, tworzenie, które należą do głównych form aktywności dzieci w wieku szkolnym. Poprzez

różnorodność i atrakcyjność zajęć plastycznych można wpływać na rozwój zainteresowań

dzieci. Zadaniem nauczyciela jest odkrywanie i rozwijanie uzdolnienia uczniów, aby dzieci

odczuwały radość z działalności twórczej.

Innowacja wpisuje się w realizowany w szkole program nauczania plastyki w klasach

4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!” wydawnictwa Nowej Ery autorstwa Jadwigi Lukas, Kry-

styny Onak, Marty Ipczyńskiej, Natalii Mrozkowiak, wzbogacając działania twórcze i treści

z zakresu kultury regionalnej z uwzględnieniem eksponowania wartości takich jak: kreatyw-

ność, wyobraźnia twórcza, zaufanie i współpraca, zapewniając indywidualną drogę rozwoju

każdego ucznia. Treści innowacji „Nasze miasto, dzieje, sztuka” są zgodne z treściami Pod-

stawy Programowej dla II etapu kształcenia. Innowacja realizowana będzie podczas zajęć

z plastyki w klasach IV. i V. w wymiarze 1 godziny lekcyjnej w miesiącu. Innowacja zakłada

uatrakcyjnienie programu nauczania plastyki, indywidualne wykorzystanie twórczego poten-

cjału uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyj-

nych oraz rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej. Wartością innowacji „Nasze miasto,

dzieje, sztuka” jest tworzenie sytuacji edukacyjnych wokół dziedzictwa kulturowego regionu.

1

Na tej bazie ukierunkowane zostaną zainteresowania twórcze uczniów historią, kulturą i sztuką

własnego regionu. Uczeń pozna zabytki i dzieła architektury (historycznej i współczesnej),

twórczość artystów w obrębie „małej ojczyzny”, znaczenie i pojęcie twórczości ludowej oraz

różnych jej formy. W innowacji zostaną wykorzystane metody oparte na: pokazie (instruktaż),

obserwacji, metodach poszukujących, praktycznych działaniach uczniów (działania krea-

tywne), metodach aktywizujących rozwijających kreatywne myślenie, rozwiązywania proble-

mów oraz metodzie portfolio i projektu artystyczno-edukacyjnego (integrowanie różnorodnej

wiedzy przedmiotowej, wykorzystanie wiedzy pozaszkolnej, kształtowanie umiejętności sa-

modzielnego, twórczego myślenia, pracy zespołowej, odpowiedzialności za pracę grupy, roz-

wijanie zainteresowań, umiejętność oceny i prezentacji własnej pracy).

Zajęcia prowadzone będą z użyciem narzędzi multimedialnych - wykorzystanie aplikacji,

programów multimedialnych (narzędzi służących do ...