Dodaj publikację
Autor
Anita Opiela
Data publikacji
2022-01-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
5

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego- dyplomowanie
 Pobierz (docx, 27,9 KB)

Podgląd treści

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anita Opiela

Nazwa szkoły: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle

Dyrektor szkoły: Monika Kulik - Marek

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2021 r.

Data zakończenia stażu: 31 maja 2024 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 2215 z późn. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 z późn. zm.)

CEL GŁÓWNY:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU BĘDĘ:

Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej

i komunikacyjnej,

Realizować zadania, które służą podniesieniu jakości pracy szkoły,

Pogłębiać wiedzę i umiejętności , które służą własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,

Przeprowadzać co najmniej 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela- doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela- konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 8 ust. 3 pkt. 1

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Zadania do wykonania

Podejmowane działania

Termin realizacji

Doskonalenie warsztatu pracy,

Udział w kursach, szkoleniach i konferencjach w ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego m. in.:

uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych,

udział w warsztatach i konferencjach metodycznych oraz kursach doskonalących,

udział w lekcjach otwartych przeprowadzanych przez innych nauczycieli.

Udział w formach doskonalenia zewnątrzszkolnego, udział w seminariach , kurach, szkoleniach, kongresach LNE.

Na bieżąco wg harmonogramu

Na bieżąco wg aktualnych ofert edukacyjnych

Zastosowanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się

Korzystanie w pracy bieżącej z metod aktywizujących np.: burza mózgów, dyskusja panelowa, praca w grupach , rybi szkielet, itp.

Cały okres stażu

Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.

Wykorzystanie technologii komputerowej do opracowania dokumentacji związanej ze stażem - analiza przepisów prawnych,

Opracowanie przy pomocy technik informatycznych programów nauczania, konspektów do zajęć, testów sprawdzających, materiałów do nauczania przedmiotu,

Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć,

Tworzenie autorskich prezentacji multimedialnych,

Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji o tematyce dydaktycznej i zawodowej,

Wykorzystywanie podczas zajęć technologii informatycznej i komputerowej – tzw. „TIK”,

Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji przy pomocy komputera,

Przygotowanie sprawdzianów, kart pracy słuchacza, testów, analiz, diagnoz,

Komunikowanie się z nauczycielami oraz słuchaczami za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów ...