Dodaj publikację
Autor
Justyna Sikora
Data publikacji
2023-01-23
Średnia ocena
0,00
Pobrań
20

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji otwartej w klasie 8 pt. : "Konstrukcja there is / there are, there was / there were, czas Past simple – utrwalenie wiadomości."
 Pobierz (docx, 16,7 KB)

Podgląd treści

Scenariusz lekcji otwartej w klasie 8b gr. 2

Temat lekcji: Konstrukcja there is / there are, there was / there were, czas Past simple – utrwalenie wiadomości.

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

zna zastosowanie i strukturę konstrukcji: 'there is, there are, there was, there were' (jest, są, było, były) w twierdzeniach, pytaniach i przeczeniach,

zna słownictwo związane z wyposażeniem domu,

zna zasady tworzenia twierdzeń, pytań i przeczeń w czasie Past simple oraz zna okoliczniki czasu w nim występujące,

zna różnicę między czasownikami regularnymi i nieregularnymi.

b) Umiejętności

Uczeń:

uzupełnia luki w tekście,

opisuje pokój, w którym się uczy,

tworzy twierdzenia, pytania i przeczenia w czasie Past simple.

2. Metoda i forma pracy

Metoda: wykład, programowa – praca z książką i zeszytem ćwiczeń, gramatyczno-tłumaczeniowa

Forma: praca indywidualna, praca w parach

3. Środki dydaktyczne

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

1. Czynności organizacyjne.

Nauczyciel podaje uczniom cel lekcji – przypomnienie zastosowania i struktury konstrukcji: 'there is, there are, there was, there were' oraz przypomnienie zasad tworzenia zdań w czasie Past simple. Uczniowie zapisują temat lekcji w zeszycie.

b) Faza realizacyjna

1. Uczniowie oglądają film gramatyczny prezentujący tworzenie zdań przy użyciu konstrukcji There is / there are oraz przypominają sobie zasady użycia tej konstrukcji w czasie Past simple. Nastepnie wykonują w zeszycie zadanie 1 i 2 z podręcznika na str. 26 polegające na uzupełnianiu luk wyrażeniami 'there is, there are, there was, there were'. Ochotnicy czytają uzupełnione ćwiczenia

Nauczyciel zadaje zadanie domowe – zad. 3 polegające na opisie pokoju, w którym najczęściej się uczą przy użyciu wcześniej wspomnianej konstrukcji oraz słów some i any.

Uczniowie otwierają zeszyt ćwiczeń na str. 24 i wybierają poprawne odpowiedzi. Wybrani uczniowie odczytują uzupełnione ćwiczenie.

Uczniowie przypominają sobie zasady użycia oraz budowę czasu Past simple poprzez oglądanie

filmu gramatycznego. Otwierają podręczniki na str. 27 i wykonują zadanie 4 – uzupełniają w zeszycie dialogi czasownikami regularnymi – oraz zadanie 5 – uzupełniają w zeszycie zdania czasownikami z nawiasów w czasie Past simple. Ochotnicy czytają uzupełnione ćwiczenia.

Nauczyciel prosi uczniów o otwarcie zeszytu ćwiczeń na str. 24 i wykonanie zad. 1. Uczniowie

uzupełniają tabelkę czasownikami regularnymi oraz nieregularnymi w czasie Past simple. Uczniowie wykonują również zadanie 3 polegające na uzupełnieniu rozmowy poprzez użycie wytłuszczonych czasowników z zadania 2 w czasie Past simple. Nauczyciel prosi uczniów o uzupełnienie zdań wyrazami z ramki w zadaniu 4. Następnie wybiera uczniów do przeczytania zadania.

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel prosi jednego z uczniów o podsumowanie – odpowiedź na pytanie “Czego nauczyliście się ...