Dodaj publikację
Autor
Emilia Sadecka
Data publikacji
2023-03-19
Średnia ocena
0,00
Pobrań
24

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Projekt edukacyjny z geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
 Pobierz (docx, 22,7 KB)

Podgląd treści

Hydrozagadki

projekt edukacyjny z geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Projekt edukacyjny pt. „Hydrozagadki” przeznaczony jest do realizacji w klasie 7 szkoły podstawowej w ramach lekcji geografii.

Cele projektu:- pogłębienie wiedzy uczniów o wodach powierzchniowych w Polsce,

- wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym,- rozwijanie, rozbudzanie zainteresowania przyrodą Polski,

- stworzenie sytuacji zaprezentowania swoich mocnych stron,- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pracę własną oraz innych członków grupy,

- kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego.

Cele podrzędne: - poznanie i charakterystyka wód powierzchniowych w Polsce, - poznanie przysłów, związków frazeologicznych powiedzeń i ciekawostek o wodzie, - prowadzenie eksperymentów i doświadczeń z wodą, - tworzenie i układanie własnych zadań logicznych o wodzie.

Kształtowanie postaw:- integracja grupy, autoprezentacja,

- samoocena i ocena koleżeńska,- rozwijanie pasji poznawczej skutkującej wzrostem zainteresowania i motywacji wewnętrznej do uczenia się geografii,- rozwijanie kreatywnego myślenia,- kształcenie samodyscypliny i umiejętności dobrej organizacji pracy, - kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,- przyjmowanie postawy szacunku do środowiska przyrodniczego.

Przykładowe treści zawarte w projekcie:

- podstawowe terminy dotyczące rzek Polski i Morza Bałtyckiego, - cechy sieci rzecznej w Polsce,

- przyczyny i skutki powodzi w Polsce, - cechy fizyczno geograficzne Morza Bałtyckiego, - przyczyny i skutki zanieczyszczeń morza i rzek w Polsce.

Uczniowie powyższe informacje przedstawiają w formie rebusów, wykreślanek, krzyżówek, puzzli, przysłów o wodzie. Wykonują wodne eksperymenty. Przedstawiają scenki w formie kalamburów.

Formy pracy: samodzielna - korzystanie z różnych źródeł wiedzy geograficznej, grupowa - opracowanie i wykonanie zagadek tematycznych, kalambury, zbiorowa - podsumowanie projektu: wystawa prac, wycieczka edukacyjna.

Metody pracy: praca z tekstem, praca z mapą, praca z materiałem źródłowym, eksperymenty i doświadczenia z wykorzystaniem wody, gry dydaktyczne ( puzzle, rebusy, krzyżówki, wykreślanki), inscenizacja - kalambury.

Czym się zaczyna i kończy projekt:

Projekt rozpoczyna się wycieczką edukacyjną do Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu. Kończy wystawą plastycznych prac uczniów „Hydrozagadki”.

Ocena projektu:

W trakcie realizacji projektu ocenie podlegać będą następujące formy działalności uczniów:

- zaangażowanie podczas zajęć lekcyjnych o wodach Polski,

- zgodność przygotowanych zadań z tematem, zasób informacji,

- umiejętność wykorzystania poznanych wiadomości i własnych spostrzeżeń,

- estetyka, pomysłowość prac.

W trakcie realizacji projektu działania uczniów będą punktowane plusami oraz oceną końcową odnotowaną w dzienniku.

Efekty:

Po zakończonym projekcie uczniowie nauczą się:

- charakteryzować wody powierzchniowe Polski,

- posługiwać się podstawową terminologią związaną z wodami,

- wykorzystywać rożne formy zdobywania wiedzy,

- efektywnie współpracować w grupie,

- rzetelnie oceniać swoją pracę i zaangażowanie.

Tematyka i harmonogram działań:

Październik

- poznanie i charakterystyka wód powierzchniowych Polski, - poznanie podstawowej terminologii,

- wyszukiwanie i gromadzenie informacji do wykonania zadań,

- tworzenie zagadek o tematyce wodnej,

- wycieczka do Hydropolis.

Listopad

- przeprowadzenie doświadczeń i eksperymentów ...