Dodaj publikację
Autor
Kinga Muszyńska-Pasowicz
Data publikacji
2023-05-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
39

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

IPET obowiązujący w placówce, stworzony na potrzeby ucznia z afazją, na podstawie orzeczenia.
 Pobierz (docx, 19,6 KB)

Podgląd treści

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY

Imię i nazwisko ucznia: ….

Data urodzenia: …..

Wychowawca: ….

Nauczyciel wspomagający: ….

Terapeuci: …..

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny na I etap edukacyjny

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego …… .

Data posiedzenia zespołu w celu opracowania IPET ………………………………………………..

Obszary warunkujące rozwój dziecka wyłonione w wyniku wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

sprawność fizyczna

Chłopiec jest sprawny, szybki, często bywa w ruchu, w zabawach swobodnych jest dzieckiem, który bez problemu wykonuje wraz z innymi czynności tj. wspinanie, bieg, gra w piłkę. Wciąż pozostaje w ruchu. Nieprawidłowa pozostaje pozycja podczas pracy (wiercenie się, pokładanie na ławce, wchodzenie na krzesło)

przetwarzanie zmysłowe

Nadwrażliwość przedsionkowa i propioceptywna.

umiejętności komunikacyjne

Mowa dziecka jest swobodna, niewyraźna, ale zrozumiała. A. rozumie polecenia i prawidłowo je wykonuje.

procesy poznawcze

Sprawność intelektualna prezentowana niżej niż przeciętna, umiejętność rozwiązywania zadań logicznych adekwatna do wieku, prezentowany poziom wiedzy ogólnej sugeruje prawidłową stymulację ze strony środowiska. Umiejętność szacowania, przeliczania, wykonywania zadań matematycznych na poziomie przeciętnym. Rozwój funkcji słuchowo – językowych prawidłowa.

techniki szkolne

Ćwiczenia manualne, graficzne, mające na celu usprawnienie autoorientacji, orientacji przestrzennej i kierunkowej. Rozwijanie wymowy, pamięci mechanicznej i logicznej, ćwiczenia w czytaniu, pisaniu i liczeniu. Podczas pracy w klasie, na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej zastosowano beret rehabilitacyjny wspomagający prawidłową pozycję podczas siedzenia, a także nakładkę na ołówek, wspierającą prawidłowy chwyt pisarski.

samodzielność

A. jest chłopcem samodzielnym, nie wymaga pomocy zarówno w ubiorze, ale i w porządkowaniu swojego miejsca pracy.

umiejętności społeczne

Chłopiec bardzo dobrze radzi sobie w kontaktach społecznych, rozumie zasady współistnienia w społeczności szkolnej, odpowiednio stosuje zwroty grzecznościowe.

kontrola emocji

Reakcje chłopca są adekwatne do sytuacji, nie wykazuje braku kontroli nad emocjami.

motywacja do zadań

Chłopiec jest zmotywowany do pracy, choć szybko się dekoncentruje i traci zainteresowanie wykonaniem zadania.

uczestnictwo w życiu szkoły

Chętnie uczestniczy w życiu szkoły.

Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych

- wskazana edukacja w warunkach kształcenia specjalnego z dostosowaniem programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia w celu adekwatnego stymulowania rozwoju,

- uwzględnienie wpływu zdiagnozowanych zaburzeń na codzienne funkcjonowanie chłopca,

- dostosowanie form, metod, tempa i czasu pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,

- zindywidualizowanie pracy podczas zajęć lekcyjnych,

- wprowadzanie jednolitych, harmonijnych działań w domu i szkole wspierających rozwój dziecka,

- wsparcie psychologiczne rodziny ucznia,

- udzielanie wskazówek co do realizacji zaleceń specjalistów.

Działania specjalistów

Rodzaj zajęć

Działania

- terapia pedagogiczna

- terapia logopedyczna

- integracja sensoryczna

- doskonalenie sprawności grafomotorycznej,

- doskonalenie chwytu przyboru do pisania,

- ćwiczenie pamięci roboczej,

- bogacenie słownictwa, rozbudowywanie wypowiedzi słownych, opisowych,

- ćwiczenie pamięci słuchowej i sekwencyjnej,

- ćwiczenie koncentracji uwagi, wytrwałości zadaniowej,

Postępy ucznia: obserwuje się ...