Dodaj publikację
Autor
Anna Rekosiewicz
Data publikacji
2023-05-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
8

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji z geografii dla szkół branżowych. Temat: Lodowce górskie i lądolody.
 Pobierz (docx, 17,5 KB)

Podgląd treści

KONSPEKT LEKCJI

Imię i nazwisko : Anna Rękosiewicz

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Lodowce górskie i lądolody

Grupa docelowa:  klasa I c - Branżowa Szkoła I stopnia

Kształtowane kompetencje kluczowe:

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

kompetencje cyfrowe,

kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cel ogólny:

Uczeń wyjaśnia proces powstawania lodowców i lądolodów ,  przedstawia ich występowanie na Ziemi-mapa , zna formy polodowcowe oraz skutki topnienia pokrywy lodowej

Cele operacyjne

Uczeń:

wymienia czynniki, które mają wpływ na powstawanie lodowców,

rozpoznaje poszczególne etapy powstawania lodu lodowcowego.

określa różnicę pomiędzy lodowcem górskim a lądolodem

zna najważniejsze formy polodowcowe

potrafi podać genezę powstania lokalnych jezior i pagórków morenowych

określa i ocenia skutki topnienia lodowców dla środowiska przyrodniczego i człowieka.

Metody nauczania: miniwykład,  dyskusja, pogadanka, mapa mentalna , film edukacyjny

Formy pracy: praca indywidualna, praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne: emateriał, komputer, mapa świata, karty pracy, tablica interaktywna/monitor dotykowy/,prywatne zdjęcia

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

Czynności wstępne (powitanie, sprawdzenie obecności ).

Przedstawienie celów lekcji i toku lekcji

Wprowadzenie do tematu. Nauczyciel prosi uczniów o wskazanie obszarów na mapie świata, gdzie odnotowuje się zawsze temperatury ujemne, a śnieg nigdy nie topnieje. Uczniowie zgłaszają pomysły-określają obszar na podstawie mapy fizycznej świata

Nauczyciel rozdaje karty pracy

Faza realizacyjna

Nauczyciel pyta uczniów o warunki powstawania lodowców

Uczniowie na podstawie mapy zawartej w prezentacji wskazują obszary występowania lodowców górskich i lądolodów

Na podstawie zdjęć młodzież określa różnice pomiędzy lodowcem a lądolodem- wykonują zadnie 2 i 3 z karty pracy

Następnie nauczyciel korzystając z emateriału, wskazuje i wyjaśnia definicję granicy wiecznego śniegu – zwraca uwagę na szerokść geograficzną

Uczniowie analizując film edukacyjny i animacje zawartą w emateriale i omawiają etapy powstawania lodu lodowcowego – wypełniają kartę pracy – zadanie 1

Młodzież analizuje zdjęcie góry lodowej –odpowiadając na pytanie nauczyciela

„Piękno czy zagrożenie…”

„Wierzchołek góry lodowej – co oznacza?”

Nauczyciel omawia formy polodowcowe na podstawie zdjęć i schematów zawartych w prezentacji ( zwraca uwagę na lokalne formy- jeziora i moreny)

Dyskusja na temat globalnego ocieplenia i topnienia lodowców- zagrożenia

Faza podsumowująca

Podsumowanie i utrwalenie wiedzy poprzez tworzenie mapy mentalnej

Nauczyciel ocenia wiedzę wszystkich uczniów na podstawie krótkiego testu wykorzystując- platformę Quizizz , jeśli zabraknie czasu ocenia najbardziej aktywnych