Dodaj publikację
Autor
Anna Więsko
Data publikacji
2023-05-26
Średnia ocena
0,00
Pobrań
27

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Wychowawca w internacie.
 Pobierz (docx, 36,6 KB)

Podgląd treści

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko:

Nauczane przedmioty: nauczyciel – wychowawca w Internacie

Miejsce zatrudnienia:

Dyrektor szkoły:

Data rozpoczęcia stażu: 08.09.2020r.

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy

CEL GŁÓWNY:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.CELE SZCZEGÓŁOWE:

- podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy;- doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;- doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej;- realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły;- pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi, samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;

- ewaluacja realizowanych działań /autorefleksja/. Podstawa prawna:- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 26stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019r., poz. 2215); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019r.,poz.1650).

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

Lp.

Zadania do realizacji

Forma realizacji

Termin

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego

i przygotowanie planu rozwoju.

Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela.

wrzesień 2020 r.

Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

2.

Opracowanie sprawozdania

z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Uporządkowanie zgromadzonych dokumentów.

maj 2023 r.

Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

maj/czerwiec 2023 r.

§ 8 ust. 3 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują

Zadania podejmowane w okresie stażu

Forma realizacji

Termin

§ 8 ust. 3 pkt. 1

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

1. Udział w formach doskonalenia zawodowego i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy.

- samokształcenie, studiowanie literatury fachowej z zakresu wychowania, terapii, systematyczne zapoznanie się z aktualnymi ofertami szkoleń i kursów;

- udział w kursach, konferencjach, w warsztatach dotyczących różnych zachowań młodzieży w okresie kształcenia w szkole ponadpodstawowej;

- aktywne uczestniczenie w wewnątrzszkolnych szkoleniach.

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

2. Wykorzystywanie aktywizujących metod

i form pracy sprzyjających procesowi uczenia się i wychowania.

- realizacja zajęć indywidualnych i grupowych z wykorzystaniem różnorodnych metod: burza mózgów, drama, metoda projektu, warsztaty, pogadanki;

- diagnozowanie na poszczególnych etapach edukacyjnych poczucia bezpieczeństwa z wykorzystaniem ankiet;.

- korzystanie z informacji /mieszkańcy różnych szkół/ do pracy z wychowankami uzdolnionymi i mającymi trudności w uczeniu się;

- przeprowadzenie na zebraniach z grupą ...