Dodaj publikację
Autor
Mariola Stefańska-Żałoba
Data publikacji
2023-05-29
Średnia ocena
0,00
Pobrań
25

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji języka polskiego.
 Pobierz (docx, 24,5 KB)

Podgląd treści

Mariola Stefańska-Żałoba

Scenariusz lekcji języka polskiego

Klasa: V

Czas trwania: 45 minut

Termin realizacji: 30.05.2023r.

Temat lekcji: Poetycki opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu” . Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

o środkach stylistycznych.

Wymagania szczegółowe z podstawy programowej:

I Kształcenie literackie i kulturowe:

omawia elementy świata przedstawionego, 1.1.

zna i rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, przenośnię, uosobienie, ożywienie, apostrofę, anaforę, pytanie retoryczne, powtórzenie oraz określa ich funkcje, 1.4.

II Kształcenie językowe:

pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni, 4.1.

poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka. 4.2.

III Tworzenie wypowiedzi:

uczestniczy w rozmowie na zadany temat, 1.1.

redaguje notatki, 2.4.

IV Samokształcenie. Uczeń:

doskonali ciche i głośne czytanie. 1.1.

Cel główny lekcji: zapoznanie z poetyckim opisem grzybobrania oraz utrwalenie wiadomości o środkach

stylistycznych.

Cele szczegółowe lekcji - uczeń:

wie, jak rozwiązywać rebusy,

wie, że imiona, nazwiska, tytuły piszemy wielką literą,

potrafi uważnie słuchać tekstu,

zna fragment „Pana Tadeusza” dotyczący grzybobrania,

potrafi wypowiadać się na określony temat poprawnie zbudowanymi zdaniami,

wie, jak szlachta spędzała czas wolny,

wie, co to są archaizmy,

wie, co to są środki stylistyczne,

wymienia środki stylistyczne,

podaje przykłady środków stylistycznych,

rozpoznaje środki stylistyczne - wskazuje je w tekście,

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce,

rozumie czytany tekst,

czyta głośno płynnie, biegle,

uzupełnia notatkę schematyczną,

pisze czytelnie, starannie,

jest aktywny na lekcji.

Metody pracy: wg W. Zaczyńskiego:

oparte na słowie – pogadanka , dyskusja,

oparte na działaniu – zajęć praktycznych,

Formy pracy:

zbiorowa jednolita,

indywidualna jednolita,

praca w parach.

Środki dydaktyczne:

rebus,

fragment filmu „Pan Tadeusz”,

prezentacja „ Na grzyby…. A. Mickiewicz: „Pan Tadeusz” (fragment)”

podręcznik,

fiszki - środki stylistyczne: definicja, opis, funkcja, przykład danego środka stylistycznego,

karta pracy – środki stylistyczne,

schemat notatki do uzupełnienia

karta ewaluacji.

Przebieg lekcji:

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

Powitanie.

Sprawdzenie obecności uczniów.

Sprawdzenie pracy domowej.

Wprowadzenie do tematu:

rozwiązanie rebusu – hasło „ Grzybobranie”,

– odczytanie rozwiązania rebusu przez ucznia,

zapoznanie uczniów z celem lekcji.

Zapisanie tematu lekcji:

- na tablicy - N,

- w zeszytach.

Temat: Poetycki opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu” . Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

o środkach stylistycznych.

Autor: Adam Mickiewicz

Tytuł: „Pan Tadeusz”

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA

Wysłuchanie fragmentu „Grzybobrania” wraz ze śledzeniem tekstu w podręczniku oraz obejrzenie fragmentu filmu „Pan Tadeusz” (https://www.youtube.com/watch?v=fWDJsI8Tkmw).

Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu oraz filmu.

wypowiedzi uczniów ukierunkowane pytaniami nauczyciela.

Przypomnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących środków stylistycznych:

rozmowa na temat środków stylistycznych,

oglądanie prezentacji „ Na grzyby…. A. Mickiewicz: „Pan Tadeusz” (fragment)”,

- wskazywanie środków stylistycznych w prezentacji ...