Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Kopczyńska
Data publikacji
2023-08-23
Średnia ocena
0,00
Pobrań
103

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - pedagoga specjalnego w szkole podstawowej integracyjnej.
 Pobierz (docx, 40,9 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Agnieszka K.

Stanowisko: nauczyciel

Czas trwania stażu: 1 rok i 9 miesięcy

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2022 r.

Termin zakończenia stażu: 31 maja 2024 r.

Podstawy prawne:

Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2021r. poz. 1762z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730), Rozdział 3a

Tekst jednolity Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j DZ. U. 2020 poz. 2200)

Cel główny:

uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;

Cele szczegółowe:

doskonalenie metod i form pracy własnej;

podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

wykazanie się planową i celową działalnością zmierzającą do podniesienia jakości pracy szkoły;

motywowanie uczniów do twórczej pracy i rozwijania własnych zainteresowań;

dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ AWANSU ZAWODOWEGO

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;

(§7 ust.2 pkt 1)

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Omówienie zasad współpracy z opiekunem stażu (zawarcie kontraktu).

Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i współprowadzonych.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.

Wspomaganie prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu.

wrzesień 2022

Podpisanie kontraktu.

Harmonogram obserwacji oraz spotkań.

Karty obserwacji.

Scenariusze zajęć.

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez dobór odpowiednich form i metod pracy dla każdego ucznia w zależności od jego indywidualnych potrzeb

Stosowanie aktywizujących metod nauczania w procesie dydaktycznym oraz różnorodnych form pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opracowanie pomocy dydaktycznych np. kart pracy, gazetek szkolnych, testów, pokazów multimedialnych w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.

Opracowanie scenariuszy zajęć, środków dydaktycznych.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej, czyli dzienników zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, teczki integracyjnej klasy.

cały okres stażu

Karty pracy.

Gazetki szkolne.

Prezentacje multimedialne.

Scenariusze zajęć.

Środki dydaktyczne.

3. Podniesienie kwalifikacji, uczestniczenie w doskonaleniu wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym

Udział w radach pedagogicznych, kursach, szkoleniach, konferencjach, spotkaniach metodycznych dotyczących przede wszystkim pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z ofertą MODN i CDN w Koninie.

cały okres stażu

Świadectwa ukończenia kursów. Potwierdzenie udziału w konferencjach metodycznych.

4. Współpraca z nauczycielami w ramach ...