Dodaj publikację
Autor
Barbara Szymska
Data publikacji
2023-11-11
Średnia ocena
0,00
Pobrań
11

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Innowacja jest propozycją działań, które rozwijają postawy prospołeczne. Wpisuje się w realizowany w szkole program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!” wyd. Nowej Ery. Wartością innowacji jest tworzenie sytuacji edukacyjnych wokół tematyki dotyczącej dziedzin sztuk plastycznych, zwłaszcza dawnej i współczesnej sztuki użytkowej (w tym rzemiosła artystycznego), poszerzonej o treści wychowawcze z uwzględnieniem istoty działań charytatywnych.
 Pobierz (pdf, 278,0 KB)

Podgląd treści

PROJEKT INNOWACJI

I.

Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu, ul. Majora Hubala 2

Autor: Barbara Szymska, nauczyciel plastyki w klasach 4-7

Temat: „Plastyczne działania dla radości i wspierania” – innowacja plastyczna rozwijająca po-
stawy prospołeczne

Przedmiot (rodzaj innowacji) – plastyka

Rodzaj (charakter innowacji) – organizacyjno-metodyczna

Data wprowadzenia – 01.09.2023 r.

Data zakończenia – 05.2024 r.

II.

1.

Opis projektu

Wprowadzenie

W procesie kształcenia ważne jest, aby kształtować u uczniów postawy sprzyjające

ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, między innymi takie jak gotowość do uczestnictwa

w kulturze oraz umiejętność pracy zespołowej. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu

wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, altruizmu, wskazywanie wzorców po-

stępowania i budowanie relacji społecznych.

Plastyka jest ważnym elementem wychowania. Zajęcia plastyki mają przede wszystkim rozwijać

wyobraźnię i kreatywność, niezbędną w rozwoju osobowości młodego człowieka. Stanowią szansę

integralnego rozwoju, w którym uczniowie nie tylko wyrażają przez sztukę własne odczucia i emo-

cje, ale także uczą się cierpliwości, dyscypliny i samokontroli w trakcie powstawania prac oraz an-

gażują się, poprzez sztukę, w życie społeczne.

Innowacja oparta jest o diagnozę, odpowiadając na realne potrzeby środowiska lokalnego. Stanowi

szansę do poprawy funkcjonowania młodzieży w relacjach z otoczeniem, z dorosłymi. Stanowi jed-

nocześnie dla uczniów i uczennic możliwość rozwoju zainteresowań, pogłębiania wiedzy i nawiązy-

wania wartościowych relacji. Ma zachęcać i motywować uczniów do okazywania empatii.

Innowacja pt. „Plastyczne działania dla radości i wspierania” wpisuje się w realizowany

w szkole program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!” wydawnictwa

Nowej Ery autorstwa Jadwigi Lukas, Krystyny Onak, Marty Ipczyńskiej, Natalii Mrozkowiak, wzbo-

gacając treści i działania twórcze uczniów o rozwijanie zachowań prospołecznych, gotowości

do bezinteresownego działania na rzecz innych ludzi.

1

Treści innowacji są zgodne z treściami Podstawy Programowej dla II etapu kształcenia. Adresatami

innowacji są uczniowie klas IV, V, VI, VII szkoły podstawowej. Czas realizacji innowacji obejmuje

rok szkolny 2023/2024 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych jako element godziny

lekcyjnej z plastyki. Innowacja zakłada uatrakcyjnienie programu nauczania plastyki, indywidualne

wykorzystanie twórczego potencjału uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjal-

nych potrzebach edukacyjnych oraz rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej. Wartością innowacji

pt. „Plastyczne działania dla radości i wspierania” jest tworzenie sytuacji edukacyjnych wokół tema-

tyki dotyczącej dziedzin sztuk plastycznych, zwłaszcza dawnej i współczesnej sztuki użytkowej

(w tym rzemiosła artystycznego), poszerzonej o treści wychowawcze z uwzględnieniem istoty dzia- ...