Dodaj publikację
Autor
Magdalena Jaśniak-Rogoża
Data publikacji
2024-01-27
Średnia ocena
0,00
Pobrań
3

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Celem projektu „Schwerpunkt Österreich- Priorytet Austria” jest rozwijanie umiejętności pozyskiwania, przetwarzania i udzielania informacji w oparciu o niemieckojęzyczne materiały informacyjne na temat Republiki Austrii oraz różnych aspektów życia jej mieszkańców. Wybrany temat projektu daje możliwości integracji następujących przedmiotów: • języka niemieckiego w zakresie: mówienia, czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz mediacji tekstu (przeformułowanie i przetwarzanie tekstu), • historii w zakresie poszukiwania ważnych dat z historii kraju, • plastyki w zakresie tworzenia różnych form plastycznych (dekoracje, scenografia, plakaty, ilustracje), • informatyki- tworzenie prezentacji, gier i zabaw interaktywnych.
 Pobierz (pdf, 525,4 KB)

Podgląd treści

Projekt Edukacyjny

Schwerpunkt Österreich- Priorytet Austria

Magdalena Jaśniak-Rogoża

1

1. Temat projektu : Schwerpunkt Österreich- Priorytet Austria

2. Koordynator projektu: Magdalena Jaśniak -Rogoża

3. Ramy czasowe: wrzesień 2023- styczeń 2024

4. Cele projektu.

4.1. Cele ogólne:

Celem projektu „Schwerpunkt Österreich- Priorytet Austria” jest rozwijanie
umiejętności pozyskiwania, przetwarzania i udzielania informacji w oparciu
o niemieckojęzyczne materiały informacyjne na temat Republiki Austrii oraz różnych
aspektów życia jej mieszkańców. Wybrany temat projektu daje możliwości integracji
następujących przedmiotów:

języka niemieckiego w zakresie: mówienia, czytania i słuchania ze zrozumieniem
oraz mediacji tekstu (przeformułowanie i przetwarzanie tekstu),

• historii w zakresie poszukiwania ważnych dat z historii kraju,
• plastyki w zakresie tworzenia różnych form plastycznych (dekoracje, scenografia,

plakaty, ilustracje),
informatyki- tworzenie prezentacji, gier i zabaw interaktywnych.

4.2. Cele szczegółowe

Poniższe cele dotyczą podstawowego zakresu projektu związanego w pierwszym
rzędzie z kształceniem językowym, a także historycznym i plastycznym. Realizacja
celów zależna będzie od tego, czy uczniowie wyrażą chęć rozszerzenia zakresu
projektu i pogłębienia treści.

Uczeń: rozumie uproszczone teksty słuchane i czytane, korzysta z wizualnych
i pozawerbalnych podpowiedzi do rozumienia tekstu, umie zbudować proste zdania
dotyczące życia codziennego,
znajduje w tekście określone informacje; potrafi
sporządzać proste notatki podczas prezentacji/pokazu; przetwarza uproszczony tekst
ustnie i pisemnie; przetwarza treść przeczytanego tekstu na formy plastyczne;

2

potrafi przekazać innym zrozumiane przez siebie informacje w prostszy sposób;
opowiada o zrealizowanym przez swoją grupę projekcie i przedstawia jego produkty/
efekty, stosując werbalne i niewerbalne środki, pomocne w zrozumieniu tekstu.

Równolegle rozwijane zostają kompetencje kluczowe:

• kompetencje w zakresie rozumienia oraz tworzenia informacji: praca z tekstami,

przetwarzanie tekstów;

• kompetencje językowe: rozwijanie umiejętności językowych ;
• kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się: praca

w grupie, refleksja i samoocena;

• kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej: zapoznanie się

z kulturą Austrii.

5. Wiek uczniów.

Projekt pod tytułem: „Schwerpunkt Österreich- Priorytet Austria” przeznaczony jest
dla uczniów 10–13-letnich. Znajomość realiów życia w Austrii jest bardzo istotna
z punktu nauki języka niemieckiego oraz poznawania innych kultur. Dodatkowo
wielu uczniów często podróżuje do Austrii, odwiedza tam krewnych lub porostu
zwiedza zabytki. Udział w projekcie umożliwia połączenie zainteresowań
historycznych i językowych z realizacją programu szkolnego. Uczniowie w VI i VII
klasie znajdują się w tzw. środkowym wieku szkolnym, w którym dziecko ma
świadomość własnych kompetencji i wierzy we własne siły. Charakteryzuje je nadal
naturalna ciekawość i gotowość poznawcza, zwłaszcza gdy jest bardzo
zainteresowane tematem. Uczniowie w tym wieku są odważni i nie mają oporów
przed nowymi wyzwaniami.W nowych sytuacjach ...