Dodaj publikację
Autor
Sylwia Lorenc
Data publikacji
2024-04-22
Średnia ocena
0,00
Pobrań
7

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Innowacja umożliwi kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości jednocześnie sprzyjając ich aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym. Uczniowie będą mogli pracować na konkretach i w odniesieniu do prawdziwych sytuacji życiowych. Innowacja pedagogiczna „Aktywni zawodowo” ma przyczynić się do poprawy jakości kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w naszej szkole.
 Pobierz (docx, 25,8 KB)

Podgląd treści

Zespół Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Doradztwo zawodowe - Aktywni zawodowo

OPRACOWAŁA:

Sylwia Lorenc

SANOK

2021

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Imię i nazwisko autora:Sylwia LorencTemat innowacji:Doradztwo zawodowe - „Aktywni zawodowo”Miejsce realizacji : Zespół Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w SanokuPrzedmiot: zajęcia rewalidacyjneData wprowadzenia: październik 2021Data zakończenia: maj 2022Zakres innowacji – termin wprowadzenia i czas trwania innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczący w zajęciach rewalidacyjnych.

Czas realizacji innowacji obejmuje okres od października 2021r. do maja 2022r. z możliwością jej cyklicznego realizowania . Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć rewalidacyjnych 2-3 razy w miesiącu w klasach 2 i 3 Branżowej szkoły zawodowej I stopnia..

Pomysł stworzenia innowacji zrodził się po obserwacjach poczynionych w pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Niniejsza innowacja ma na celu umożliwienie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną poznanie warunków funkcjonowanie polskiego rynku pracy oraz nabycie umiejętności „poruszania się” na nim w życiu codziennym.

Potrzeba realizacji tego typu zajęć jest związana z osiąganiem samodzielności przez uczniów, niezbędnej do prowadzenia gospodarstwa domowego oraz życia zawodowego. Ma ona również pomóc uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w zrozumieniu podstawowych pojęć związanych z pracą, zachęcić i motywować do samodzielnej pracy .

Opis innowacji:

Wstęp:Innowacja umożliwi  kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości jednocześnie sprzyjając ich aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym. Uczniowie będą mogli pracować na konkretach i w odniesieniu do prawdziwych sytuacji życiowych. Innowacja pedagogiczna „Aktywni zawodowo” ma przyczynić się do poprawy jakości kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w naszej szkole.

Założenia ogólne:

1.Innowacja skierowana jest do uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne.2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

wykorzystanie naturalnego zainteresowania uczniów dotyczącego aktywności zawodowej,

zapoznanie uczniów z formami aktywności zawodowej, sposobami szukania pracy, tworzeniem swojego „zaplecza zawodowego” - CV, list motywacyjny, korzystanie z tematycznych stron internetowych np. Urzędu pracy

Cele innowacji:

Cel ogólny:

Wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przygotowanie uczniów do prowadzenia samodzielnego życia zawodowego, poruszania się po rynku pracy, kształtowanie przedsiębiorczej postawy.

Cele szczegółowe:

umiejętna analiza swoich mocnych i słabych strony,

rozpoznawanie swoich upodobania i predyspozycji do wykonywania określonego zawodu;

rozeznanie w strukturze rynku pracy;

poszerzenie swoją wiedzy o zawodach i rynku pracy;

rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i swoją aktywność do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.

zaspokajanie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa, samorealizacji,

poprawa sprawności intelektualnej i społecznej uczestników zajęć (poprzez funkcje terapeutyczne zajęć),

poprawa koncentracji uwagi,

budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy,

rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań ...