Dodaj publikację
Autor
Aleksandra Mikulska
Data publikacji
2014-03-19
Średnia ocena
0,00
Pobrań
98

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

KALENDARZ ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO SZÓSTOKLASISTY to zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętność pisania; pisanie na temat i zgodnie z celem, przestrzeganie norm ortograficznych i interpunkcyjnych, redagowanie różnych form wypowiedzi. Kalendarz składa się z pięciu części dostępnych na portalu www.45minut.pl
 Pobierz (docx, 99,7 KB)

Podgląd treści

KALENDARZ ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJACYCH

DO SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO SZÓSTOKLASISTY

CZĘŚĆ 5.

MARZEC

To miesiąc powtórek.

Przeczytaj uważnie wszystkie wskazówki, zapoznaj się z budową sprawdzianu i sposobem punktacji. Proponuję również przypomnieć i zapamiętać pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną. Znajdziesz tu tablice ortograficzne, które stanowić mogą Twój codzienny trening ortografii.

Język polski jest jednym z przedmiotów egzaminacyjnych na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze. Na sprawdzianie w VI klasie szkoły podstawowej sprawdza się, w jakim stopniu uczeń spełnia wymagania z zakresu języka polskiego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą się też odnosić do wymagań przypisanych do etapu I.

Podstawa programowa dzieli wymagania na szczegółowe i ogólne. Wymagania szczegółowe odwołują się do ściśle określonych wiadomości i konkretnych umiejętności. Wymagania ogólne w sposób syntetyczny przedstawiają nadrzędne cele kształcenia i informują, jak rozumieć podporządkowane im wymagania szczegółowe. Sposób spełniania wymagań szczegółowych jest wartościowy tylko wtedy, gdy przybliża osiągnięcie celów zawartych w wymaganiach ogólnych.

Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań zamkniętych znajdą się zadania wyboru wielokrotnego, prawda – fałsz, na dobieranie, a wśród zadań otwartych – zadania z luką, zadania krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Zadania będą odnosić się do różnych tekstów kultury:

literackich (epickich i lirycznych)

nieliterackich (publicystycznych i popularnonaukowych)

ikonicznych.

Teksty w zestawie zadań mogą dotyczyć zagadnień związanych z historią lub szeroko rozumianą przyrodą.

Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna w formie opowiadania z dialogiem, kartki z pamiętnika, wpisu w dzienniku, listu oficjalnego, sprawozdania lub opisu postaci, przedmiotu czy krajobrazu. Może też być sprawdzane opanowanie umiejętności tworzenia przez szóstoklasistę form użytkowych takich jak: ogłoszenie, zaproszenie i notatka.

Dłuższa wypowiedź pisemna jest oceniana według następujących kryteriów:

treść – od 0 do 3 pkt

styl – od 0 do 1 pkt

język – od 0 do 1 pkt

ortografia – od 0 do 1 pkt

interpunkcja – od 0 do 1 pkt.

Skala oceniania treści zależy od formy wypowiedzi, natomiast skale oceniania od walorów językowych wypowiedzi, tj. stylu, języka, ortografii i interpunkcji, są wspólne dla wszystkich form. Aby ocenić wypowiedź ucznia, egzaminator patrzy na pracę jako całość i – w zależności od stopnia realizacji polecenia – przyznaje jej odpowiednią liczbę punktów.

Poniżej podano przykładowe skale oceniania treści dla sześciu różnych form wypowiedzi pisemnej. Opisy w poniższych tabelach będą doprecyzowywane w odniesieniu do konkretnych tematów w każdej sesji egzaminacyjnej.

Opowiadanie z dialogiem

3 pkt

Uczeń: konsekwentnie tworzy świat przedstawiony z różnorodnych

elementów, uplastycznia je; układa ...