Dodaj publikację
Autor
Dariusz Łuszczyk
Data publikacji
2023-03-25
Średnia ocena
0,00
Pobrań
36

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Ta część pytań, zadań, zagadek, łamigłówek kryje się w scenariuszu zajęcia edukacyjnego na temat sieci rzecznej Polski dla klasy VII, który może być wykorzystany także w klasie I szkół ponadpodstawowych. Treści nauczania (wymagania szczegółowe) geografii wskazują „rzeki” w części IX-10) dla szkoły podstawowej i IV-4) dla liceum i technikum.
 Pobierz (pdf, 293,9 KB)

Podgląd treści

Dariusz Łuszczyk
Pytania, zadania, zagadki i łamigłówki geograficzne
Część 24 (30)
„Nic nie wije się piękniej niż rzeka i spaghetti” (włoskie).

Podstawa programowa kształcenia ogólnego ukazuje świat w rozbiciu na poszczególne dyscypliny
wiedzy. Jednym z przedmiotów jest geografia. Zadaniem nauczyciela tego przedmiotu jest wprowa-
dzenie uczniów w świat naukowej wiedzy geograficznej przez stwarzanie warunków do:

✓ korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy geograficznej,
✓ własnej obserwacji zjawisk geograficznych,
✓ prezentowania postaw kreatywnych w procesie gromadzenia wiedzy i zdobywania umiejętno-

ści,

✓ uczenia się czynnego, dociekliwego, refleksyjnego, krytycznego,
✓ kształtowania postawy szacunku dla przyrody.

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) geografii wskazują „rzeki” w części IX-10) dla szkoły

podstawowej i IV-4) dla liceum i technikum.

Proponuję scenariusz zajęcia edukacyjnego na temat sieci rzecznej Polski dla klasy VII, który

może być wykorzystany także w klasie I szkół ponadpodstawowych.

1. Cele zajęcia: (uczę tego, aby uczeń ucząc się):

✓ Odkrył, uzasadnił, zdefiniował, nazwał, wskazał, zlokalizował: obszary źródłowe, rzeki główne,
ważne dopływy, ujścia rzek i ich rodzaje, działy wodne, dorzecza, zlewiska, gęstość sieci, jeje
asymetryczność, ustrój polskich rzek, inne,

✓ ocenił sposób wykorzystania polskiej sieci rzecznej dziś i w przyszłości.
2. Cele sformułowane w języku ucznia: (podczas tego zajęcia będziesz):

✓ rozwiązywać różne rodzaje zadań i problemów na temat polskich rzek i ich sieci,
✓ lokalizować wybrane obiekty geograficzne na mapach fizycznych i konturowych,
✓ gromadzić materiał potrzebny do odpowiedzi na pytanie kluczowe,
✓ weryfikować wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęcia,
✓ dokonywać samooceny i weryfikować ją z oceną koleżeńską i nauczyciela.

3. Na co będzie zwracana uwaga:

✓ sposób korzystania ze źródeł wiedzy geograficznej,
✓ metody zastosowane do rozwiązywania problemów,
✓ poprawność przeprowadzania analiz i syntez,
✓ naukowość formułowanych wniosków,
✓ stosowanie wiedzy w praktyce,
✓ współpracę w zespole.

4. Pytanie kluczowe:
Czy rzeki to ważny składnik środowiska geograficznego?
5. Metody i drogi nauczania:

✓ obserwacja, ogląd = pokaz (przyswajanie, przeżywanie, odkrywanie),
✓ działanie, poszukiwanie, praktyka (odkrywanie, przeżywanie, praktyka),
✓ rozwiązywanie problemów (odkrywanie przyswajanie, przeżywanie, praktyka),
✓ gry dydaktyczne (odkrywanie, przeżywanie).

6. Formy pracy:

✓ praca indywidualna = samodzielna, ale nie samotna (koleżanki, koledzy, nauczyciel),
✓ współpraca w parach lub grupach,
✓ samoocena, ocena koleżeńska oraz nauczyciela

7. Środki dydaktyczne:

✓ dostęp do pracowni komputerowej i internetu,

✓ tablica interaktywna z zasobami oprogramowania,
✓ podręczniki, atlasy, tematyczne mapy ścienne, mapki konturowe, pola tekstowe=wizytówki

rzek i innych pojęć, inne,

✓ tematyczne strony „www”,
✓ inne wg potrzeb.

8. Przebieg zajęcia edukacyjno-wychowawczego
Świadomie pomijam tradycyjną część wstępną a realizację zajęcia przedstawiam w formie poniż-

szej tabeli.

Uczniowie, ich pary i grupy otrzymują zadania, których wykonanie zmierza do osiągnięcia celów

edukacyjnych oraz wychowawczych, a także oceny.

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia ...